Comparis

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start For Authors Publication requirements
E-mail Print PDF
There are no translations available.

1. Redakcja prosi o dołączenie do tekstów streszczeń artykułów w języku polskim i angielskim o objętości do 100 słów wraz ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim (nie więcej niż 6) i notą o Autorze (do 80 słów).

2. Teksty należy zapisywać w formacie .doc.

3. Tekst powinien być pisany czcionką Times New Roman, 12 punktów, przy zastosowaniu interlinii 1,5.

4. Zapis przypisu książki powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy (kursywą), inicjał imienny i nazwisko redaktora/tłumacza, miejsce i rok wydania, stronę.

J. Kowalski, Dzieła zebrane. Warszawa 2003, s. 15-16.

J. Schmidt, Główne nurty niemieckiej awangardy. Przeł. M. Ludwiczak. W: Literatura współczesna w Niemczech Red. A. Wöll. Berlin 2003, s. 15.

W przypadku prac zbiorowych:

Romantyzm. Red. J. Kowalski. Warszawa 1998, s. 15.

5. Zapis przypisu czasopism i wydawnictw ciągłych powinien zawierać: inicjał imienia, nazwisko, tytuł (kursywą), nazwę czasopisma, rok, numer, stronę. Tytuły czasopism umieszczamy w cudzysłowie. Na przykład:

J. Kowalski, Badania komparatystyczne w Polsce. „Porównania” 1998, nr 5, s. 23..

6. Przypis nawiązujący do bezpośrednio poprzedzającego przypisu literaturowego powinien przyjąć formę: Ibidem, s. 254.

Przypis nawiązujący do poprzedzającego (nie bezpośrednio) przypisu literaturowego: J. Kowalski, op. cit., s. 254.

Po nazwisku dodajemy początek tytułu tylko wtedy, gdy wykorzystujemy kilka pozycji bibliograficznych tego samego autora. Nawiązując do danego źródła, lecz nie cytując go, stosujemy skrót Zob.

7. Cytat dłuższy niż trzywersowy wyróżniamy czcionką 10 pkt. Posługując się cytatem wewnątrz cytatu, stosujemy zwykły cudzysłów.

8. Wymieniając daną osobę (postać) w tekście po raz pierwszy, stosujemy pełny zapis imienia i nazwiska (np. Adam Mickiewicz);

9. Zaznaczając miejsca opuszczone w cytacie, stosujemy nawias kwadratowy: [...]

10. Zapisy źródeł podanych w cyrylicy w bibliografii i przypisach powinny być zamieszczone w transliteracji. Przy zapisie zagranicznej bibliografii stosuje się niniejszą normę bibliograficzną. Na przykład:

Post-Colonial Studies: The Key Concepts. Red. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin. New York 2007, s. 23.

11. Adresy internetowe umieszczamy w przypisach, podając w nawiasie okrągłym datę dzienną publikacji wg wzoru:

A. Lipatow, Historia literatury w świetle nowych propozycji teoretycznych. „Porównania” 2008, nr 5. http://porownania.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93%3Ahistoria-literatury-w-wietle-nowych-propozycji-teoretycznych&catid=43%3Aporownania-nr-5&Itemid=92&lang=pl (data dostępu: 28.01.2013)

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji tekstów, które nie uwzględniają powyższych reguł edycji.

 

PolskiEnglish