Slide 1

Działalność naukowa

Slide 2

Dydaktyka

Slide 3

Ekspertyzy

Witam serdecznie!Studentów zapraszam przede wszystkim do działu DYDAKTYKA - w którym można zapoznać się z sylabusami przedmiotów oraz z którego można pobrać materiały do zajęć. Polecam również informacje o terminach zajęć i dyżurach, które staram się na bieżąco aktualizować.
W przypadku pytań, problemów i wątpliwości czekam na e-maile, na które zawsze staram się odpowiedzieć.

Aktualności

Zobacz wszystkie
Wrzesień 3, 2015

DYŻUR w dniu 4 września 2015r.

Ze względu na mój udział w spotkaniu projektowym w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie dyżur w dniu 4 września (piątek) nie odbędzie się. Zapraszam na kolejny dyżur w dniu 8 września 2015r. (wtorek) w godzinach 12.00-14.00

Maj 29, 2015

DYŻURY W OKRESIE WAKACYJNYM

W dniu 12 czerwca 2015r. (piątek) odbył się ostatni dyżur dla studentów przed okresem ćwiczeń terenowych, egzaminów magisterskich i urlopu. W sprawach nadzwyczajnych zapraszam 23.06, 26.06 i 30.06 w godzinach 12.00-14.00. Kolejne dyżury studenckie będą odbywały się w terminie wrześniowej sesji poprawkowej.


Kilka słów o mnie...

Urodziłem się 1 października 1967r. we Włocławku.
Jestem absolwentem Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku (1986).

W latach 1986-1991 studiowałem na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku geografia, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna. W roku 1991 ukończyłem studia z wynikiem bardzo dobrym, przedstawiając pracę magisterską pt.: "Poziom i warunki życia mieszkańców Lwówka Wielkopolskiego" i składając egzamin magisterski z oceną celującą. Moja praca magisterska została wyróżniona pierwszą nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z zakresu geografii organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w roku 1992.

Od 1990 roku jestem pracownikiem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1990 - 1998 byłem zatrudniony na stanowisku asystenta stażysty, potem asystenta, a następnie pracowałem jako doktorant w Zakładzie Analizy Regionalnej.W listopadzie 1998 r. uzyskałem stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM przedstawiając dysertację pt. "Lokalne rynki pracy województwa poznańskiego w okresie transformacji społeczno-gospodarczej" i kontynuowałem pracę w Zakładzie Analizy Regionalnej na stanowisku adiunkta.

20 stycznia 2009r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską" oraz przeprowadzonego przewodu habilitacyjnego, decyzją Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii.

W swojej pracy zawodowej w latach 1993 - 1999 obok mojego podstawowego miejsca pracy, którym jest Uniwersytet pracowałem również w Prywatnym Policealnym Studium Zawodowym ZENIT we Włocławku, w którym pełniłem funkcję Zastępcy Dyrektora, a następnie Dyrektora Szkoły. W latach 1999 - 2006 byłem zatrudniony w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, w której aktywnie uczestniczyłem w pracach organizacyjnych pełniąc funkcję Prodziekana, Pełnomocnika Rektora, Prorektora i Kanclerza. W latach 2007-2014 pracowałem w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu na stanowisku adiunkta, a następnie profesora WSNHiD, pełniąc funkcję Pełnomocnika Rektora oraz Prorektora.

Aktualnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu http://www.amu.edu.pl łącząc swoją pracę naukowo-dydaktyczną z obowiązkami organizacyjnymi.

Jestem autorem ponad stu pięćdziesięciu publikacji naukowych, w tym ośmiu monografii. Jestem kierownikiem i wykonawcą projektów Komitetu Badań Naukowych oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przygotowuję i realizuję również projekty badawcze i dydaktyczne finansowane w ramach konkursów ze środków funduszy strukturalnych. Wyniki swojej pracy naukowej mam przyjemność pożytkować dla potrzeb m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania. Uczestniczyłem w wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Jestem współpracownikiem zagranicznych ośrodków naukowych i instytucji europejskich, w których odbyłem wizyty krótkoterminowe. Mam zaszczyt i przyjemność pracować w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Przestrzennego Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu zadaniowego ds. obszarów problemowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jestem członkiem Association of European Schools of Planning (AESOP), w której to organizacji wchodziłem w skład Council of Representatives. Wchodzę w skład grupy Założycieli Stowarzyszenia European Regional Studies Association - Sekcja Polska, pełniąc funkcję Wieceprezesa Stowarzyszenia. Działam w Unii Uczelni na rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna pełniąc funkcję członka Zespołu Wykonawczego oraz koordynując pracą grupy ds. doskonalenia programów nauczania. Jestem członkiem Komitetu Sterującego ds. organizacji Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej KRAKÓW 2014.

Zainteresowania naukowe:
• problemy rozwoju lokalnego i regionalnego Polski w okresie integracji z Unią Europejską,
• rola środków pomocowych, w tym Funduszy Strukturalnych, dla procesu rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce,
• konsekwencje wdrażania nowego modelu polskiej polityki regionalnej,
• stan i zmiany zachodzące na rynku pracy w okresie transformacji społeczno-gospodarczej,
• marketing komunalny w działalności samorządu terytorialnego w Polsce,
• problematyka poziomu i warunków życia.

Problematyka moich badań dotyczy również informatyki i jej zastosowań w zarządzaniu terenem (Geograficzne Systemy Informacji) oraz rozwiązywaniu problemów matematyczno-statystycznych.

Swoją pracę naukową łączę z pracą dydaktyczną, która sprawia mi wiele satysfakcji, i którą bardzo cenię.

DR KAROLINA CHURSKA-NOWAK 1979-2012

Karolina Churska-Nowak urodziła się 11 września 1979 roku we Włocławku. Od tamtej pory jej życie prywatne i zawodowe było związane z Poznaniem. Absolwentka klasy o profilu włoskim w Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Poznaniu. Po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuowała edukację na poziomie wyższych studiów magisterskich na kierunku politologia (specjalność: marketing polityczny) w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa WNS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 roku została przyjęta do Studium Doktoranckiego INPiD UAM, do Pracowni Marketingu Politycznego.
Od tamtego czasu była zawodowo związana z branżą edukacyjną. W czasie studiów doktoranckich, oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych, prowadzenia własnych badań naukowych, czy organizacji konferencji, zdobywała wiedzę empiryczną i umiejętności praktyczne poprzez pracę w sztabach wyborczych, w Wielkopolsce i poza nią. Była m.in. stypendystką Universidad Complutense de Madrid.    ZOBACZ WIĘCEJ >>

2013 © Paweł Churski