Lista publikacji

Churski P., Borowczak A., Konecka-Szydłowska B., Hauke J., Dominiak J., Dolata M., Perdał R., 2014.
Growth and stagnation areas in Poland - international comparative studies.

International Geographical Conference 2014 in Krakow. Changes, Challenges, Responsibility. Book of abstracts. Kraków. CD-version.


Dominiak J., Churski P., Borowczak A., Konecka-Szydłowska B., Hauke J., Dolata M., Perdał R., 2014.
Growth and stagnation areas in Poland - impact of the world economic crisis.

International Geographical Conference 2014 in Krakow. Changes, Challenges, Responsibility. Book of abstracts. Kraków. CD-version.


Konecka-Szydłowska B., Churski P., Borowczak A., Hauke J., Dominiak J., Dolata M., Perdał R., 2014.
Growth and stagnation areas in Poland - temporal distribution.

International Geographical Conference 2014 in Krakow. Changes, Challenges, Responsibility. Book of abstracts. Kraków. CD-version.


Perdał R., Churski P., Borowczak A., Konecka-Szydłowska B., Hauke J., Dominiak J., Dolata M., 2014.
Growth and stagnation areas in Poland - developmental factors.

International Geographical Conference 2014 in Krakow. Changes, Challenges, Responsibility. Book of abstracts. Kraków. CD-version.


Borowczak A., Churski P., Konecka-Szydłowska B., Hauke J., Dominiak J., Dolata M., Perdał R., 2014.
Growth and stagnation areas in Poland - spatial distribution.

International Geographical Conference 2014 in Krakow. Changes, Challenges, Responsibility. Book of abstracts. Kraków. CD-version.


Churski P., Burneika D., Korec P., 2014.
Areas of economic growth and areas of economic stagnation as a object of special intervention under regional policies of the European Union member states: An international comparison.

International Geographical Conference 2014 in Krakow. Changes, Challenges, Responsibility. Book of abstracts. Kraków. CD-version.


Churski P., 2014.
Regularities underlaying differences in development processes in Poland in the context of designing a regional policy along the lines of polarization-diffusion model - final conclusion of the project.

International Geographical Conference 2014 in Krakow. Changes, Challenges, Responsibility. Book of abstracts. Kraków. CD-version.


Churski P., 2014.
Variations in the spatial distribution of areas of economic growth and stagnation in Poland: Determinants and consequences.

Quaestiones Geographicae 33 (2). Wydawnictwo Naukowe Bogucki. Poznań. s. 63-78.


Churski P., Hauke J., 2014.
Effects of fluctuations in the world business cycle on selected aspects of socio-economic development at the sub-regional level in Poland.

W: III Scientific Conference. Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis. Abstracts. Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Ekonometrii Przestrzennej. Łódź. s. 36-37.


Churski P., Burneika D., Korec, 2014.
Areas of economic growth and areas of stagnation as objects of special intervention under regional policies of the Europe Union member states: an international comparison.

W: (red.) P.Churski. The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. s. 151-188.


Churski P., 2014.
The polarization-diffusion model in the changes to the cohesion policy - the consequences to the direction of the growth policy.

W: (red.) P.Churski. The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. s. 13-27.


Churski P., 2014.
Introduction. W: (red.) P.Churski. The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas.

Bogucki Wydawnictwo Naukowe. s. 7-12.


Churski P., 2014 (red.).
The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas.

Bogucki Wydawnictwo Naukowe. ss. 198.


Churski P., 2014.
Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności - konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju.

W: (red.) P. Churski. Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 25/2014. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. s. 13-27.


Churski P., 2014.
Wprowadzenie. W: (red.) P. Churski. Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 25/2014.

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. s. 7-11.


Churski P., 2014 (red.).
Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej.

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 25/2014. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss.149.


Churski P. i inni, 2014.
Wyniki analizy wrażliwości gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy.

Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. Poznań. ss. 96.


Churski P., 2013.
Szanse i zagrożenia rozwoju obszarów peryferyjnych. Przykład Bieszczad.

W: (red.) E.Małuszyńska. Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. s. 225-240.


Churski P., 2013.
Przemysły kultury w polityce regionalnej.

W: (red.) P.Churski, P.Motek, 2013. Przemysły kultury w polityce miast i regionów. Program kształcenia studiów podyplomowych. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Poznań. s. 21-29.


Churski P., Motek P., 2013 (red.).
Przemysły kultury w polityce miast i regionów. Program kształcenia studiów podyplomowych.

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Poznań. ss. 55.


Churski P.; Miszczuk A., 2013.
Diagnoza stanu rozwoju obszaru Błękitny San. Program Strategiczny Błękitny San.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Rzeszów. ss. 95.


Churski P.; Miszczuk A., 2013.
Program Strategiczny Błękitny San.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Rzeszów. ss.118.


Churski P., 2013.
Diagnoza stanu rozwoju Bieszczad. Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad.

Urząd Marszałkowski Województwa. Podkarpackiego. Rzeszów. ss.63.


Churski P., 2013.
Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Rzeszów. ss.115.


Churski P., 2013.
Zmienność rozkładu przestrzennego obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce - uwarunkowania i konsekwencje.

W: (red.) F.Kuźnik. Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy. Studia KPZK PAN, tom CLIII. Warszawa. s. 112- 128.


Churski P., 2013.
Modułowy program kształcenia - szansa na podniesienie jakości kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna.

W: (red.) P. Churski, T. Kudłacz. Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia. Biuletyn KPZK PAN. Zeszyt 251. Warszawa. s. 9-23.


Churski P., Kudłacz T., (red). 2013.
Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia.

Biuletyn KPZK PAN. Zeszyt 251. Warszawa. ss. 265.


Dominiak J., Churski P., Konecka-Szydłowska B., Borowczak A., Hauke J., Dolata M., Perdał R., 2013.
Spatial and temporal volatility of growth and stagnation areas in Poland innovative economy and business environment

33-th International Geographical Conference 2013 in Kyoto. Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth's Future. Book of abstracts. Kyoto. CD-version.


Borowczak A., Churski P., Konecka-Szydłowska B., Hauke J., Dominiak J., Dolata M., Perdał R., 2013.
Spatial and temporal volatility of growth and stagnation areas in Poland - financial situation and level of affluence.

33-th International Geographical Conference 2013 in Kyoto. Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth's Future. Book of abstracts. Kyoto. CD-version.


Perdał R., Churski P., Konecka-Szydłowska B., Borowczak A., Hauke J., Dominiak J., Dolata M., 2013.
Spatial and temporal volatility of growth and stagnation areas in Poland - technical infrastructure and spatial accessibility.

33-th International Geographical Conference 2013 in Kyoto. Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth's Future. Book of abstracts. Kyoto. CD-version.


Dolata M., Churski P., Konecka-Szydłowska B., Borowczak A., Hauke J., Dominiak J., Perdał R., 2013.
Spatial and temporal volatility of growth and stagnation areas in Poland - labour market and economy structure.

33-th International Geographical Conference 2013 in Kyoto. Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth's Future. Book of abstracts. Kyoto. CD-version.


Churski P., Konecka-Szydłowska B., Borowczak A., Hauke J., Dominiak J., Dolata M., Perdał R., 2013.
Spatial and temporal volatility of growth and stagnation areas in Poland - population and settlement.

33-th International Geographical Conference 2013 in Kyoto. Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth's Future. Book of abstracts. Kyoto. CD-version.


Churski P., 2013.
Variability of spatial and temporal distribution of economic growth and stagnation areas in Poland - context and consequences.

33-th International Geographical Conference 2013 in Kyoto. Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth's Future. Book of abstracts. Kyoto. CD-version.


Churski P., 2013.
Polska polityka regionalna. Geneza, przemiany, wyzwania.

W: Polsko-Ukraiński Słowniczek podstawowych pojęć rozwoju regionalnego i administracji terytorialnej. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Poznań. s. 13-17; 33-36; 53- 57 (trzy wersje językowe: polska, rosyjska, ukraińska).


Churski P., Borowczak A., 2013.
Spatial and temporal distribution of economic growth and stagnation areas in Poland - challenges for Polish cohesion policy after 2013.

W: (red.) I.P.Kovacs, J.Scott, Z.Gal. Territorial Cohesion In Europe. Institute for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies. Hungarian Academy of Sciences. Pecs. s. 424-434.


Churski P., Dominiak J., 2013.
The impact of innovations on growth and stagnation regions in Poland.

European Planning Studies. Carfax Publishing. DOI: 10.1080/09654313.2013.767494. http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2013.767494.


Churski P., 2012.
Rozwój regionalny i polityka regionalna.

W: (red.) M.Marciniak i inni, Dzieje Nauk Geograficznych i Geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom I. Historia. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań. s. 434.


Churski P., 2012.
Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce - wyzwania dla polskiej polityki spójności po 2013r.

W: (red.) S.Ciok, A.Raczyk. Wyzwania polityki regionalnej. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 27. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 2012. s. 27-40.


Churski P., Dominiak J., 2012.
Rola innowacji w kształtowaniu regionów wzrostu i stagnacji w Polsce.

Studia Regionalne i Lokalne. 4(50). EUROREG. Uniwersytet Warszawski. Warszawa. s. 54-77.


Churski P., Hauke J., 2012.
Polycentric development and growth areas.

W: T.Markowski, M.Turała (red.). Territorial Cohesion Policy in Poland - Issues in Impact Assessment. Studia Regionalia vol 33. KPZK PAN. Warszawa. s. 79-96.


Churski P., Hauke J., 2012.
Quantitive methods in the analysis of regional economic growth and stagnation. Regions and their socio-economic growth.

International Conference. Book of abstracts. Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. V.B.Sochava Institiute of Geography, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Irkutsk, Russia. Irkutsk Scientific Centre, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Russia. Poznań. s. 23.


Churski P., Borowczak A., 2012.
A proposal of quantified approach towards measuring the effectiveness of structural funds invested in regional development in Wielkopolska.

W: (red.) A.Macias. Geographical and Geological Center of Poznan, Poland. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Poznań. CD-Edition.


Churski P., Dominiak J., 2012.
Innovations vs. regional polarisation of Poland's socio-economic growth.

32-nd International Geographical Congress 2012 in Cologne. Down to Earth. Book of abstracts. Kolonia. s. 902.


Churski P., Borowczak A., Perdał R., 2012.
Absorption of the cohesion policy funds vs. emergence of growth and stagnation areas in Poland.

32-nd International Geographical Congress 2012 in Cologne. Down to Earth. Book of abstracts. Kolonia. s. 127.


Churski P., Hauke J., 2012.
Statistical tools used in the identification of growth and stagnation areas - methods and empirical examples.

W: 52-nd European Congress of Regional Science Association International. 4-th Central European Regional Science Conference. Regions and Motion. Breaking the Path. Abstracts. Bratysława. s. 74.


Churski P. (red.) 2012.
Contemporary Issues in Polish Geography.

Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 224.


Churski P. (red.), 2012.
Praktyczne aspekty badań regionalnych - varia V.

Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 17-18. Poznań ss.126


Churski P., Hauke J., 2012.
Econometric tools used in the identification of growth and stagnation areas - example of the analysis for nut-4 units in Poland.

W: II Scientific Conference. Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis. Abstracts. Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Ekonometrii Przestrzennej. Łódź. s. 40-41.


Churski P., 2011.
Wpływ rozwoju usług turystycznych na zróżnicowanie regionalnych rynków pracy państw członkowskich Unii Europejskiej - dylematy rozwoju regionalnego w warunkach kryzysu.

W: (red.) B. Namyślak. Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Współczesne kierunki przemian społeczno-ekonomicznych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, t. 19. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław. s. 41-55.


Churski P., 2011.
Edinstwo i prostranstwo - dilemy regionalnoj politiki. Socjalnyje i ekonomiczeskije aspekty razwitia bizniesa.

Mieżdunarod. Naucz.-Prakt. Konfr. (Irkuck 6 kwietnia 2011). Materialy. Irkuck 2011. Izd-wo OOO "CentrNauczSerwis", 2011. s. 135-144.


Churski P., 2011.
Obszaru wzrostu i obszary stagnacji gospodarczej w Polsce - kontekst teoretyczny.

W: (red.) P. Churski P., 2011. Zróżnicowania regionalne w Polsce. Biuletyn KPZK PAN. Zeszyt 248. Warszawa. s. 9- 43.


Churski P., 2011 (red.).
Zróżnicowania regionalne w Polsce.

Biuletyn KPZK PAN. Zeszyt 248. Warszawa. s. 202.


Churski P., Zwoliński Z., 2011
Funkcje poznawcze i praktyczne GIS w badaniach geograficznych.

W: (red.) A.Kostrzewski, W.Maik, R.Brudnicki. Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. 5 Forum Geografów. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Bydgoszcz. s.95-105.


Churski P. (red.), 2011.
Praktyczne aspekty badań regionalnych - varia IV.

Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 16. Poznań ss.119


Churski P., 2011.
Socio-economic development and the pattern of growth and stagnation areas in Poland - state of knowledge.

W: Conference Proceedings. United and integrated with the world. Regional Geographic Conference UGI 2011. Santiago de Chile. CD-edition.


Churski P., Hauke J., 2011.
Polycentric development and growth areas.

51st European Congress of the Regional Science Association International. Abstract. Barcelona. CD-edition.


Churski P., 2011.
Spójność a przestrzeń - dylematy polityki regionalnej.

W: (red.) L.Mierzejewska, M.Wdowicka. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 15. Poznań. s. 99 - 108


Churski P., 2011.
Obszary problemowe w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym - doświadczenia polskie i międzynarodowe.

W: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa. s. 19. - 44.


Churski P., 2011.
Wyzwania polityki spójności a Strategia Europa 2020.

W: K.Marciniak, K.Sikora, D.Sokołowski (red.). Koncepcje i problemy badawcze geografii. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Bydgoszcz. s. 493-512.


Churski P., 2010.
Obszary problemowe w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym - doświadczenia polskie i międzynarodowe.

[W:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Książka abstraktów. Warszawa 9-10 grudnia 2010r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa. s. 8-9.


Churski P. (red.), 2010.
Praktyczne aspekty badań regionalnych - varia III.

Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 12. Poznań ss.190.


Churski P., Borowczak A., 2010.
Effectiveness of interventions co-finansed by EU structural funds in Wielkopolska in years 2004-2006.

W: Bridging diversity in a globalizing world. Abstracts. Regional Geographic Conference UGI 2010. Tel Aviv. CD-edition.


Churski P., 2010.
Potrzeby kształcenia kadr administracji publicznej w zakresie zarządzania rozwojem - analiza na poziomie lokalnym.

W: J.Weltrowska - Jęch (red). Potrzeby kształcenia kadr administracji publicznej w zakresie zarządzania rozwojem. Wersja CD. Poznań. s. 60-89.


Churski P., Perdał R., Konecka-Szydłowska B., Świdurska A., 2010.
Rynek pracy.

W: (red.) T.Kaczmarek. Ilustrowany Atlas Aglomeracji Poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. s. 144-146.


Churski P., Perdał R., Dominiak J., 2010.
Kapitał społeczny.

W: (red.) T.Kaczmarek. Ilustrowany Atlas Aglomeracji Poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. s. 142-143.


Churski P., 2010.
Podsumowanie - analiza SWOT rynku pracy aglomeracji poznańskiej.

W: P. Churski (red.). Rynek pracy i mobilności siły roboczej w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 5.. Centrum Badań Metropolitalnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. s. 229 - 237.


Churski P., Perdał R. 2010.
Wrażliwość rynku pracy aglomeracji poznańskiej na zjawisko globalizacji i stopień jego elastyczności.

W: P.Churski (red.). Rynek pracy i mobilności siły roboczej w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 5. Centrum Badań Metropolitalnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. s. 181 - 198.


Churski P., 2010.
Polityka rynku pracy aglomeracji poznańskiej w kontekście możliwości i ograniczeń samorządu lokalnego.

W: P.Churski (red.). Rynek pracy i mobilności siły roboczej w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 5. Centrum Badań Metropolitalnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. s. 153 - 180.


Churski P., 2010.
Uwarunkowania prawne, organizacyjne i programowe funkcjonowania rynku pracy aglomeracji poznańskiej.

W: P. Churski (red.). Rynek pracy i mobilności siły roboczej w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 5. Centrum Badań Metropolitalnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. s. 13 - 28.


Churski P., 2010. Wprowadzenie. W: P. Churski (red.).
Rynek pracy i mobilności siły roboczej w aglomeracji poznańskiej.

Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 5. Centrum Badań Metropolitalnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. s. 7 - 12.


Churski P. (red.), 2010.
Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej.

Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 5. Bogucki Wydawnictwo naukowe. Poznań. ss. 232.


Churski P., Borowczak A., 2010.
Effectiveness of interventions co-finansed by EU structural funds in Wielkopolska in years 2004-2006.

[W:] Abstracts of International Geographical Union Regional Conference "Bridging diversity in a globalizing world". 12-16.07.2010. Tel Aviv. CD version.


Churski P., Borowczak A., 2010.
Effectiveness of interventions co-finansed by EU structural funds in Wielkopolska in years 2004-2006.

W: (red.) P.Churski. Contemporary Problems of Regional Development and Regional Policy. Quaestiones Geographicae 29(2). Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań. s. 85-102.


Churski P., (red.), 2010.
Contemporary Problems of Regional Development and Regional Policy.

Quaestiones Geographicae 29(2). Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań. ss.102.


Churski P., 2010.
Kształcenie na specjalności rozwój regionalny w ramach kierunku Gospodarka Przestrzenna - doświadczenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Biuletyn KPZK PAN. Zeszyt 244. Warszawa. s. 133-145.


Churski P., 2010.
Problem areas in polish regional policy.

Moravian Geographical Reports. Vol. 18 2/2010. Institute of Geonics AS CR. Ostrava. s. 23-35.


Churski P., 2010.
Regional policy and the development of the cohesion and competitiveness of Wielkopolska.

W: (red.) P.Churski. W.Ratajczak. Regional Development and Regional Policy in Poland: First Expiriences and New Challenges of the European Union Membership. Studia Regionalia KPZK PAN. Vol. 27. Part II. Warszawa. s.164-183.


Churski P., Ratajczak W., (red.), 2010.
Regional Development and Regional Policy in Poland: First Expiriences and New Challenges of the European Union Membership.

Studia Regionalia KPZK PAN. Vol. 27. Part II. Warszawa. ss.284


Churski P., Ratajczak W., (red.), 2010.
Regional Development and Regional Policy in Poland: First Expiriences and New Challenges of the European Union Membership.

Studia Regionalia KPZK PAN. Vol. 27. Part I. Warszawa. ss.292.


Churski P., 2009.
Polityka regionalna w okresie 2004-2006 a spójność i konkurencyjność Wielkopolski.

W: (red.) T.Czyż. Regionalny wymiar województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 9. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. s. 97-133.


Churski P., Dominiak J., Dolata M., Konecka-Szydłowska B., Perdał R., 2009.
Spójność terytorialna regionu wielkopolskiego w aspekcie funkcjonalnym.

W: P. Churski (red.), 2009. Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Umowa: DKS/DEF-VIII/POPT/04/275/09. Wersja CD. Poznań. ss. 76.


Churski P., Konecka-Szydłowska B., Perdał R., 2009.
Rola aglomeracji miejskiej Poznania w ksztaltowaniu spójności regionu wielkopolskiego.

W: P. Churski (red.), 2009. Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Umowa: DKS/DEF-VIII/POPT/04/275/09. Wersja CD. Poznań. ss. 55.


Churski P., 2009.
Polityka regionalna a kształtowanie się spójności i konkurencyjności Wielkopolski.

W: P. Churski (red.), 2009. Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Umowa: DKS/DEF-VIII/POPT/04/275/09. Wersja CD. Poznań. ss. 197.


Churski P. (red.), 2009.
Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego.

Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Umowa: DKS/DEF-VIII/POPT/04/275/09. Wersja CD. Poznań. s. 734.


Churski P., 2009.
Polityka regionalna a kształtowanie się spójności i konkurencyjności Wielkopolski.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce - pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Książka Abstraktów. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Poznań. s. 103-104.


Churski P. (red.) 2009.
Praktyczne aspekty badań regionalnych - varia vol. II.

Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 8. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań ss.130.


Churski P., 2009.
Problem areas in polish regional policy. Time-Space Changes of the Regional and Landscapes Structures.

XIV.Czech-Slovak geographical workshop. Institute of GEONICS AS CR BRNO. Collection of abstracts.Telc. s. 8.


Churski P., Perdał R. 2008.
Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej.

W: (red.) S.Dołzbłasz, A.Raczyk, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 4. Wrocław. s. 21-32.


Churski P. (red.) 2008.
Praktyczne aspekty badań regionalnych - varia vol. I.

Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 4. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań ss.132.


Czyż T., Stryjakiewicz T., Churski P. (red.) 2008.
Nowe kierunki w analizie regionalnej.

Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 3. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań ss.124.


Churski P., 2008.
Przemiany polskiej polityki regionalnej po akcesji do UE. Europejskie uwarunkowania - krajowe konsekwencje.

W: (red.) J.J.Parysek, T.Stryjakiewicz. Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. s.153-188.


Churski P., 2008.
Changes in polish regional policy after accession to the European Union. European determinants - domestic consequences.

31 IGC IGU. Tunis 2008. Building together our territories. Abstracts. s. 311.


Churski P., 2008.
Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską.

Seria Geografia nr 79. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań. ss. 527.


Churski P., 2008.
Structural funds of the European Union in Poland - experience of the first period of membership.

European Planning Studies. Vol. 16, No. 4. Carfax Publishing. s. 579-607.


Churski P. 2007.
Kontrakt wojewódzki jako instrument polityki regionalnej - doświadczenia województwa kujawsko-pomorskiego.

W: (red.) P.Brezdeń, S.Grykień. Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. t.IX. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski. s. 35-47.


Churski P. 2007.
Regionalne zróżnicowanie wykorzystania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce.

Przegląd Zachodni. Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. 2(323)/2007. Poznań. s. 137-166.


Churski P. 2006.
Structural funds of the European Union in Poland - experience of the first period of membership.

IGU 2006 Brisbane Conference. Regional responses to global changes. A view from the Antipodes. Speaker Abstracts. Queensland University of Technology. s. 50.


Churski P., Stryjakiewicz T., 2006.
New experiences of polish regional policy in the first years of memebrship in the European Union.

Quaestiones Geographicea no. 25. Series B. Human Geography and Spatial Management. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań. s. 17-28.


Churski P., 2005.
Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku. Nauki ekonomiczne. T. XIX. Z. 3. Gospodarka regionu na Jednolitym Rynku Europejskim. Wybrane zagadnienia. Włocławek. s. 13 - 30.


Churski P., 2005.
Problem areas in Poland in terms of the objectives of the European Union's regional policy.

European Planning Studies. Vol. 13, No. 1. Carfax Publishing. s. 45 - 72.


Churski P., 2005.
New mechanism in the planning of the regional development in Poland on the example of the Kujawy-Pomerania voivodeship.

Nauczanie Europejskie. Rocznik. Smoleński Uniwersytet Humanistyczny. Włocławek-Smoleńsk. s. 231-284.


Churski P. 2004.
Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej.

W: (red.) S.Ciok, D.Ilnicki. Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej. t. VIII/1. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski. s. 31- 45.


Churski P., 2004.
Regional policy in Poland after the reform of public administration. The example of Kujawy-Pomerania Voivodeship.

Fourth European Urban and Regional Studies Conference (Re)placing Europe: economies, territories and identities. Autonomous University of Barcelona. Department of Geography. University of Durham. (w druku).


Churski P., 2004.
Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski.

W: (red.) M.Stefański. Możliwości absorbcji instrumentów pomocowych Unii Europejskiej przez samorządy lokalne i podmioty gospodarcze województwa kujawsko-pomorskiego. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. s. 11-35.


Churski P., 2004.
Obszary problemowe w Polsce z perspektywy celów polityki regionalnej Unii Europejskiej.

Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku. Włocławek. ss. 118.


Churski P., 2004.
The new mechanism of programming and implementing regional policy in Poland in its first as member of European Union.

W: AESOP 2004 Congress - Grenoble. Metropolitan Planning and Environmental Issues. Abstracts Book. Grenoble. s. 86.


Churski P., 2004.
Struktura obszarów problemowych unijnej polityki regionalnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w Polsce.

Przegląd Geograficzny. 76 (2). Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN. Warszawa. s. 191-210.


Churski P., 2004.
Obszary problemowe w Polsce w aspekcie celów polityki regionalnej Unii Europejskiej.

W: (red.) W. Kosiedowski. Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rozwój Regionalny" Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Włocławek. s. 127-145.


Churski P., 2004.
Polish Regional Policy in the Process of European Integration - Problem Areas and Support Areas.

W: (red.) O.Ch.Lopez, A.G.Trapaga. Especificidades socioespaciales en el ordenamiento territorial. Universidad Autonoma del Estado de Mexico. UAEM. Toluca. s. 156-196.


Churski P., 2003.
Polish Regional Policy in the Process of European Integration - Problem Areas and Support Areas.

W: P. Churski i inni. Especificidades socio espaciales en el ordenamiento territorial. Universidad Autonoma del Estado de Mexico. UAEM. Toluca. Edicion Conmemorativa..


Churski P., 2003.
Zasady wydzielania obszarów problemowych polityki regionalnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej - przykład Hiszpanii.

W: (red.) H.Rogacki. Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Instytut Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Komitet Nauk Geograficznych PAN. Bogucki Wydawnictwa Naukowe. Poznań. s. 267-278..


Churski P., 2003.
Obszary problemowe unijnej polityki regionalnej w Hiszpanii.

Czasopismo Geograficzne. 74 (1-2). Polskie Towarzystwo Geograficzne. Wrocław. s. 19-38.


Churski P., 2003.
Obszary problemowe w polityce regionalnej Unii Europejskiej w latach 2000-2006.

Promocje Kujawsko-Pomorskie. Nr 1-2 (122) 2003. Fundacja Promocje Pomorskie. Bydgoszcz. s. 5-8.


Churski P., 2002.
Poland in the system of European higher education target.

Czasopismo Uniwersyteckie. No. 1/2002. Uniwersytet Humanistyczny w Smoleńsku. Smoleńsk. s. 79-85.


Churski P., 2002.
Problem Areas and Support Areas in Polish Regional Policy.

Uniwersytety i rozwój regionalny. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna. Uniwersytet Humanistyczny w Smoleńsku. Smoleńsk. s. 101-111.


Churski P., 2002.
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno- gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w układzie powiatów.

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. T. 17. Gospodarka (XX - Początek XXI wieku). Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Włocławek. s. 161 - 184.


Churski P., 2002.
Unemployment and Labour-Market Policy in the New Voivodeship System in Poland.

European Planning Studies. Vol. 10, No. 6. Carfax Publishing. s. 745-763.


Churski P., 2002.
Polityka regionalna w Polsce po reformie administracji publicznej.

Promocje Kujawsko-Pomorskie. Nr 5 (113) 2002. Fundacja Promocje Pomorskie. Bydgoszcz. s. 5-6.


Churski P., 2002.
Europejski wymiar szkolnictwa wyższego na przykładzie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

W: (red.) T.Trocikowski. Samorządy w drodze do Unii Europejskiej. Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Oficyna Wydawnicza LEGA. Włocławek. s.105-132.


Churski P., Starzyńska W., 2001.
Przemiany w rolnictwie polskim w procesie integracji z Unią Europejską.

W: (red.) J.Bossak, W.Bieńkowski. Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji. Instytut Gospodarki Światowej. Kolegium Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa. Tom. II. Warszawa. s. 363-376.


Churski P., 2000.
Bezrobocie w Polsce na tle regionów Unii Europejskiej.

W: (red.) S.Ciok, D.Ilnicki. Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. T. V. Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geograficzny. Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej. Zakład Zagospodarowania Przestrzennego. Wrocław. s. 29- 43.


Churski P., 2000.
Stan, przemiany i zadania programów pomocy Unii Europejskiej dla Polski.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nauki ekonomiczne. T. VII. Włocławek. s. 245 - 288.


Churski P., Starzyńska W., 2000.
Rolnicza terapia wstrząsowa.

W: Unia Europejska - serwis informacyjny. Nr 10 (10) Listopad 2000. Agencja Unia-Press. Wydawnictwo "Hubertus". Warszawa. s. 83-89.


Churski P., Starzyńska W., 2000.
Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską.

W: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji. Materiały konferencyjne Cz. II. Szkoła Główna Handlowa. Warszawa. s. 45-59.


Churski P., 2000.
The spatial distribution of unemployment in Poland in the new territorial division.

W: Planning at Turning Point. XIV Congress AESOP, Brno, Cech Republic. s. 145.


Churski P., 2000.
Programy pomocy Unii Europejskiej i ich realizacja w Polsce.

W: (red.) J.J.Parysek,H.Rogacki. Procesy społeczno-gospodarcze w Polsce w końcu XX wieku. Instytut Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Bogucki Wydawnictwa Naukowe. Poznań. s. 107-131.


Czyż T., Churski P., Hauke J., 2000.
Unemployment dynamics in the process of system transformation in Poland.

Geographia Polonica. Vol.73, No. 1. Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization. Warszawa. s. 25-46.


Churski P., 1999.
Lokalne rynki pracy w województwie poznańskim w okresie transformacji społeczno-gospodarczej.

Wydawnictwo Naukowe Bogucki. Poznań.


Churski P., 1998.
Klasyfikacja lokalnych rynków pracy województwa poznańskiego.

Acta Universitatis Wratislaviensis. No 2048, Studia Geograficzne LXIX. Wrocław. s. 123-141.


Churski P., 1998.
Analiza strukturalizacji rynków pracy przedsiębiorstw przemysłowych Wrześni w okresie transformacji społeczno-gospodarczej.

W: (red.) J.J.Parysek, H.Rogacki. Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Bogucki Wydawnictwa Naukowe. Poznań. s. 245-264.


Churski P.,1997.
Funkcjonowanie lokalnych rynków pracy Nowego Tomyśla i Wrześni w okresie zmian społeczno - gospodarczych w Polsce - analiza porównawcza.

W: (red.) W.Maik, D.Sokołowski. Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej. UMK. Toruń. 113-126.


Czyż T., Churski P., Spychała-Szyszka H., 1996.
Weryfikacja makroregionu poznańskiego w świetle migracji studentów.

W: (red.) T.Czyż. Podstawy regionalizacji geograficznej. Poznań, s. 69-95.


Churski P., 1996.
Klasyfikacja lokalnych rynków pracy województwa poznańskiego.

W: pod red. E. Rydz. Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd PTG. PTG Oddział Słupski. WSP w Słupsku. Instytut Geografii. s. 207-209.


Churski P. 1995.
Źródła i dostęp do informacji w badaniach lokalnych rynków pracy województwa poznańskiego.

W: pod. red. A.Jagielski. Zadania badawcze geografii społecznej i ekonomicznej w obliczu transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarki. Materiały konferencyjne. Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej. Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław-Szklarska Poręba. s. 41-55.


Churski P., 1995.
Model lokalnego rynku pracy.

W: Referaty i postery 44 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG w Toruniu. Człowiek, a środowisko. PTG Oddz. Toruń. UMK. Toruń. s. 347.


Churski P.,1995.
Funkcjonowanie lokalnych rynków pracy Nowego Tomyśla i Wrześni w okresie zmian społeczno - gospodarczych w Polsce - analiza porównawcza.

W: Referaty i postery 44 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG w Toruniu. Człowiek, a środowisko. PTG Oddz. Toruń. UMK. Toruń. s. 295-297.


Churski P., Krawczyk P., 1995.
Struktura kapitału zagranicznego w Polsce.

W: Sprawozdania Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego PTPN nr 109 za lata 1991 - 1994, cz. 2. Studia z Geografii Społeczno - Ekonomicznej. Poznań. s. 122 - 126.


Churski P., Czyż T., 1995.
Zastosowanie analizy składowych głównych do badania serii czasoprzestrzennej bezrobocia.

W: Sprawozdania Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego PTPN nr 109 za lata 1991 - 1994, cz. 2. Studia z Geografii Społeczno - Ekonomicznej. Poznań. s. 131 - 133.


Churski P., 1995.
Stan rynku pracy Sierakowa Wielkopolskiego w świetle opinii ludności.

W: Sprawozdania Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego PTPN nr 109 za lata 1991 - 1994, cz. 2. Studia z Geografii Społeczno - Ekonomicznej. Poznań. s. 56 - 59.


Churski P., Krawczyk P., 1995.
Struktura funkcjonalna gmin a poziom bezrobocia w województwie poznańskim.

W: Sprawozdania Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego PTPN nr 109 za lata 1991 - 1994, cz. 2. Studia z Geografii Społeczno - Ekonomicznej. Poznań. s. 127 - 130..


Churski P., 1995.
Zróżnicowanie przestrzenne wyników wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 października 1991r.

W:Sprawozdania Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego PTPN nr 109 za lata 1991 - 1994, cz. 2. Studia z Geografii Społeczno - Ekonomicznej. Poznań. s. 8 - 11.


Churski P., 1995.
Poziom i warunki życia ludności małomiasteczkowej na przykładzie Lwówka Wielkopolskiego.

W: Sprawozdania Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego PTPN nr 109 za lata 1991 - 1994, cz. 2. Studia z Geografii Społeczno - Ekonomicznej. Poznań. s. 60 - 61.


Churski P., Matykowski R., 1994.
Zachodnie i wschodnie pogranicze Polski - podobieństwa i różnice makrostrukturalne.

W: Referaty i postery Ogólnopolskiego Zjazdu PTG w Lublinie. PTG Oddz. Lublin. Uniwersytet MCS. Lublin. s.180.


Churski P., Krawczyk P., Tobolska A., 1994.
Poziom bezrobocia a aktywność gospodarcza na obszarze wschodniego pogranicza Polski.

W: Referaty i postery Ogólnopolskiego Zjazdu PTG w Lublinie. PTG Oddz. Lublin. Uniwersytet MCS. Lublin. s.155-156.


Churski P., Czyż T., 1993.
Struktura społeczno-gospodarcza a kształtowanie się bezrobocia w województwie poznańskim.

W: pod red. E.Frączyk, Z.Strzelecki, J.Witkowski. Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki. PTD, GUS. Warszawa. s.151 - 162.


Churski P., Czyż T., 1993.
Struktura społeczno-gospodarcza a kształtowanie się bezrobocia w województwie poznańskim.

W: pod. red. W.Maik. Problematyka lokalnych systemów osadniczych. Materiały konferencyjne. Wydawnictwo Naukowe UMK. Toruń. s. 63-75.


Churski P., 1993.
Badanie poziomu i warunków życia ludności małego miasta w oparciu o koncepcję terytorialnego systemu społecznego.

W: pod. red. W.Maik. Problematyka lokalnych systemów osadniczych. Materiały konferencyjne. Wydawnictwo Naukowe UMK. Toruń. s. 168- 175.2013 © Paweł Churski