Pracownia Biologii Ewolucyjnej


DYŻURY:
 • Prof. Jacek Radwan
 • środy 13-14, p. 0.11 i 0.12
  lub do uzgodnienia emailem:
  jradwan_at_amu.edu.pl


  KURSY:


  Biologia ewolucyjna

  Genetyka w ochronie przyrody

  Socjobiologia

  Socjobiologia - ćwiczenia

  Genetyka ewolucyjna

  Conservation genetics

  Pliki do ćwiczeń
  WIECEJ INFORMACJI O BADANIACH I SKLADZIE ZESPOŁU NA STRONIE ANGLOJĘZYCZNEJ

  AKTUALNOŚCI:  Tematy prac magisterskich realizowanych w Pracowni Biologii Ewolucyjnej będą się skupiać wokół dwóch zagadnień opisanych poniżej; po uzgodnieniu możliwe jest także wykonanie pracy na temat wybrany przez studenta:

  Ewolucja atrakcyjności płciowej u gupika, Poecilia reticulata.
  Gupik, którego samce charakteryzują się bogatym ubarwieniem, jest gatunkiem modelowym w badaniach ewolucji ornamentów płciowych i i preferencji płciowych. W ramach tego tematu badane są hipotezy dotyczące przyczyn, dla których samice gupików preferują samce o bogatym ubarwieniu i wykonujących intensywne tańce godowe. Badane są również preferencje w stosunku do bodźców chemicznych wydzielanych przez samce, w tym także takich, które związane są z białkami głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC).

  Zmienność genetyczna gupika,na Tobago
  Planujemy sprawdzić, czy geny MHC przepływają szybciej między populacjami niż geny neutralne. Wymaga to na wstępie określenia zmienności loci MHC i loci mikrosatelitarnych w populacjach zamieszkujących oddzielne strumienie na Tobago.

  Ewolucja samców-zabójców wśród roztoczy z rodziny Acaridae.
  Samce kilku gatunków roztoczy z rodziny Acaridae występują w dwóch formach: agresywnych heteromorfów, używających zgrubiałych i ostro zakończonych odnóży w celu zabicia rywali, oraz nieagresywnych samców homeomorficznych o niezmodyfikowanych odnóżach. Gatunki różnią się między sobą sposobem determinacji formy samca, która może być genetyczna lub środowiskowa. W ramach tego tematu testowane są hipotezy dotyczące kosztów i zysków ze strategii agresywnej oraz czynników wpływających na sposób determinacji strategii.


  Strona stworzona przez: Marcin Radwan
  Kontakt: Mezzorin12_at_gmail.com