sylabus


Wstêp      

Matematyczny opis ruchu      

Przyspieszenie, zasady dynamiki      

Pêd, zderzenia, œrodek masy  

Praca, energia      

Moment pêdu      

Si³y fikcyjne

Grawitacja, si³y centralne     

Płyny      

Oscylacje    

Czas i przestrzeñ szczególnej teorii wzglêdnoœci