Studia podyplomowe - BIOLOGIA CZŁOWIEKA

Interesuje Cię biologia człowieka?

Potrzebujesz informacji z tej dziedziny?

Zapraszamy na

Studia Podyplomowe w zakresie

BIOLOGIA CZŁOWIEKAO studiach Organizacja Program Rekrutacja


® 270 godzin wykładów, ćwiczeń, warsztatów, zajęć terenowych i seminariów;

® najświeższe informacje z zakresu biologicznych podstaw rozwoju, biologicznych podstaw zachowań ludzkich, transplantologii, ekologii człowieka, nowych technologii pozyskiwania żywności, etiologii i profilaktyki chorób cywilizacyjnych;

® program zgodny z nową podstawą programową do liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum;

® wysoko kwalifikowana kadra;

® rekomendacja kuratorium.

Liczba miejsc: 50-72; czas trwania: 2 semestry; opłata za semestr 1350 zł.

Więcej informacji: dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Tel. 061 829-45-11, kom. 0605-27-55-25, e-mail: agnes@amu.edu.pl

O studiach

Studia podyplomowe z zakresu Biologia człowieka mają uzupełnić i uaktualnić wiedzę w zakresie wyznaczonym przez obowiązującą od września 2002 podstawę programową do liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Nowa podstawa zawiera hasła dotyczące ostatnich odkryć naukowych, aktualnie badanych w biologii zjawisk i technologii, oraz hasła wymagające integracji wiedzy z zakresu biologii, medycyny, archeologii i nauk społecznych (psychologia, socjologia). Zagadnienia te są treścią interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, jaką jest antropologia. Dlatego program opisywanych studiów podyplomowych został stworzony przez pracowników naukowych Instytutu Antropologii UAM, biologów na co dzień współpracujących z socjologami, psychologami, archeologami, medykami i przedstawicielami innych dziedzin pozabiologicznych. Do realizacji zajęć zaprosiliśmy najlepszych specjalistów poszczególnych dyscyplin naukowych, dbając jednocześnie o ich kwalifikacje pedagogiczne: wśród prowadzących są autorzy programów, podręczników szkolnych i innych elementów obudowy programów, uczestnicy wspólnych pedagogiczno-biologicznych programów i projektów badawczych. Prawie wszystkie zajęcia mają charakter merytoryczny; tylko jeden, 30-godzinny moduł poświęcony jest metodyce nauczania nowych treści. Występuje on w 3 wariantach: mogą Państwo wybrać taki, który najpełniej odpowiada Waszym aktualnym potrzebom metodycznym i związanym z formalnymi aspektami rozwoju zawodowego.

Studia zyskały aprobatę Kuratorium Oświaty w Poznaniu i znalazły się na liście kursów zalecanych jako forma doskonalenia zawodowego nauczycieli biologii w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Organizacja

Warunki przyjęcia: ukończone studia wyższe; pierwszeństwo mają nauczyciele biologii w szkołach ponadgimnazjalnych

Liczba godzin: 270

Czas trwania: 1 rok (dwa semestry), GŁÓWNY BLOK ZAJĘĆ W LIPCU, otwarcie w październiku, zakończenie na przełomie września i października

Liczba miejsc: 48-72

Miejsce zajęć: sale wykładowe i laboratoryjne Wydziału Biologii UAM (centrum Poznania); zajęcia terenowe poza miastem (wyjazd autokarem)

Wielkość grup ćwiczeniowych: 24 osoby na zajęciach warsztatowych, 14 osób na zajęciach laboratoryjnych, terenowych i komputerowych.

Dyplom: absolwenci Studium uzyskują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Biologia człowieka.

Warunki ukończenia Studium: obecność 80%, zaliczenie poszczególnych modułów w formie ustalonej przez prowadzącego; prezentacja (referat lub plakat) podczas konferencji końcowej + praca dyplomowa.

Szacunkowa opłata za studia: 1350 zł za semestr; możliwa odpłatność w ratach

Program

Obejmuje wszystkie zagadnienia z podstawy programowej dla liceum, liceum profilowanego i technikum ujęte w postaci modułów tematycznych (opisy przedmiotów są dostępne po naciśnięciu towarzyszących im obrazków):


Moduł Przedmiot Godzin
Wykład Ćwiczenia Razem
Wprowadzenie 0 5 5
Zajęcia integracyjne 0 5 5
Podstawy biologii 25 25 50
Molekularne podstawy Życia 20 20 40
Komórki, tkanki, narządy 5 5 10
Biologia człowieka z ekologią 120 45 165
Budowa i czynności życiowe człowieka 10 15 25
Biologiczne podstawy zachowań ludzkich 20 0 20
Biologia rozwoju człowieka 15 15 30
Człowiek w warunkach ekstremalnych 10 0 10
Ewolucja i bioróżnorodność 15 0 15
Pochodzenie i ewolucja człowieka 15 0 15
Podstawy ekologii 15 15 30
Ekologia człowieka 20 0 20
Moduł do wyboru 0 30 30
Komputerowy - zastosowanie nowych mediów w nauczaniu biologii 0 30 30
Standardy wymagań egzaminacyjnych w biologii 0 30 30
Metody i formy pracy nauczyciela biologii 0 30 30
Konferencja końcowa 0 10 10
Seminarium dyplomowe 0 10 10
Razem 145 125 270

Program będzie realizowany w czasie 30 dni zjazdowych; dodatkowo spotkamy się w dniu otwarcia i zakończenia studiów, oraz na (1-2 dni, w zależności od liczby zgłoszeń) prezentacjach wydawnictw, które przygotowały materiały (programy, podręczniki, ćwiczenia, zadania itp.) do biologii dla szkół ponadgimnazjalnych.

Rekrutacja

Wymagania: ukończone studia wyższe z zakresu biologii lub nauk pokrewnych

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy, krótki opis doświadczeń zawodowych, odpis dyplomu ukończenia studiów, 2 fotografie, podanie o przyjęcie

Rekrutacja: Wydział Biologii UAM, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań,
tel. 061 829-45-01, fax 061 829-45-03

Dyplom: świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Biologia Człowieka

Liczba miejsc: 50-72; czas trwania: 2 semestry; opłata za semestr 1350 zł.

Pobierz kwestionariusz osobowy

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas