LISTA PRACOWNIKÓW


Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka


http://zbecz.home.amu.edu.pl


profesorowieprofesor dr hab. Janusz Piontek - kierownik zakładu
adiunkcidoktor hab. Oskar Nowak
 doktor Marta Krenz-Niedbała
 doktor Anna Myszka
 doktor Anna Juras
 doktor Sylwia Łukasik
doktorancimagister Dawid Trzciński
pracownicy nauk.-techn.Janina Podlas    
stali współpracownicydoktor Anna Kubicka (aktualne zatrudnienie: Zakład Zoologii UP)Życiorysy:prof. dr hab. Janusz Piontek Tel. 61 829-5621

Piontek Janusz: ur. 23.03.1945, prof. dr hab., od 1987- kierownik Zakładu Biologii Ewolucyjnej Człowieka, od 1990- dyrektor Instytutu Antropologii UAM, w latach 1992-1996 Dziekan Wydziału Biologii UAM. W latach 1987-1991 kierował także Muzeum i Laboratorium Osteologicznym. Od 1988 redaktor czasopisma "Variability and Evolution"; redaguje także serię wydawniczą "Monografie Instytutu Antropologii UAM". Członek Komitetu Antropologii PAN, Członek Komisji Antropologii Pradziejów i Średniowiecza, Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych PAN, przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu, Council Member International Association fot the Study of Human Palaeontology. Członek honorowy Jugosłowiańskiego Towarzystwa Antropologicznego, Medal Uniwersytetu Karola w Pradze.
Magisterium: 1967, UAM, promotor: prof. Wokroj, Rozwój fizyczny poborowych w świetle materiałów archiwalnych komisji poborowych sprzed około 100 lat z miasta Bydgoszczy.
Doktorat: 1970, UAM, promotor prof. F. Wokroj, Zmienność i proporcje kręgosłupowej części szkieletu dawnej średniowiecznej ludności Pomorza Zachodniego.
Habilitacja: 1978, UAM, Procesy mikroewolucyjne w europejskich populacjach ludzkich.
Profesura: od 1989 profesor tytularny, od 1994 profesor zwyczajny.
Wiodące tematy badawcze:(1) Badania procesów mikrewolucyjnych w europejskich populacjach ludzkich. (2) Biologia i ekologia populacji pradziejowych. (3) Adaptacyjne zmiany w budowie szkieletu człowieka po przejściu do gospodarki wytwórczej. (4) Reakcje morfologiczne na warunki życia w populacjach pradziejowych.
Projekty badawcze: (1) 1982-85 Ekologiczne uwarunkowania zmian społeczno-ekonomicznych w czasach prehistorycznych: oszacowanie równowagi energetycznej. (2) 1986-91 Cechy niemetryczne jako wskaźniki zmienności morfologicznej grup ludzkich. (3) 1991-94 Stres w populacjach pradziejowych: implikacje ekologiczne i kulturowe. (4) 1991- 2000. Evolutionary and anthropological aspects of Upper Paleolithic/Neolithic transition in Europe. (grant wspólny z Prof. dr V. Vancatą z Uniwersytetu Karola w Pradze). (5) 2005-2009. Grant nr H01H 008 30, „ Gronowo. Cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pomorzu., MNiSW. Główny wykonawca. (6) 2005-2008 Grant nr 2P04C 103 29, Zróżnicowanie morfologiczne i odontologiczne populacji ludzkich w dorzeczu Odry i Wisły, w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu. KBN, MNiI. Kierownik projektu. (7) 2007-2011. Grant nr N N303 406836 Etnogeneza Słowian w świetle badań kopalnego DNA, MNiSW. Kierownik projektu. (8) 2010- 2013. Grant nr N N303 600239 Szkieletowe wyznaczniki warunków życia i stanu biologicznego populacji ludzkich z okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza z terenu Słowianszczyzny. MNiSW. Kierownik projektu.
Członkostwo w radach wydawniczych czasopism: Collaborator of the Editorial Board "Anthropologie. International Journal of the Science of Man" Brno, członek Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego UAM w Poznaniu, Rada Redakcyjna czasopisma „Bioarchaeology”, Instytut Archeologii UW, Warszawa, Rada Redakcyjna „Zmienność Biologiczna Człowieka”, Zakład Antropologii UJ, Kraków.
Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach antropologicznych: - Polskie Towarzystwo Antropologiczne (PTA), - International Association for Human Biology (IAHB), - International Association for the Study of Human Palaeontology, - European Association of Archaeologists (EAA), - Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej (SAS) (Przewodniczący Rady Konsultacyjnej). - członek Zarządu w PTA, IAHB i SAS.


doktor hab. Oskar Nowak Tel. 61 829-5626

Nowak Oskar: ur. 18.06.1971, doktor hab., adiunkt w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej Człowieka. Członek zarządu poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
Magisterium: 1995, UAM, Związek między częstością występowania linii Harrisa a wiekiem ich powstawania na podstawie analizy średniowiecznej populacji z Cedyni.
Doktorat: 1999, UAM, Wpływ warunków życia na kształtowanie się cech morfologicznych kości długich szkieletu ludzkiego w populacjach historycznych.
Habilitacja: 2014, UAM, Wysokość i masa ciała młodych mężczyzn w okresie przemian historycznych i społeczno-gospodarczych drugiej połowy XIX i początku XX wieku na ziemiach polskich.
Wiodące tematy badawcze: (1) Wysokość i masa ciała - trendy zmian w XIX i XX wieku w Europie i na świecie. (2) Postęp cywilizacyjny i zmiany demograficzne - modelowanie zmian biologicznych osobnika i populacji wywołanych czynnikami społeczno-ustrojowymi. (3) Nowoczesne techniki i technologie w antropologii - skanowanie 3D. (4) Regionalne zróżnicowanie sposobności do działania selekcji naturalnej. (5) Linie Harrisa jako miernik stresu fizjologicznego oraz stanu zdrowotno-żywieniowego populacji pradziejowych i historycznych.
Aktualnie prowadzone badania: (1) Wysokość i masa ciała w okresie przemian historycznych i społeczno- gospodarczych na ziemiach polskich. (2) Analiza danych z badań poborowych, z drugiej połowy XIX i początku XX wieku.
Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach antropologicznych: (1) Polskie Towarzystwo Antropologiczne, (2) European Anthropological Association.
Aktywność organizacyjna: (1) Uczestnictwo w pracach Komisji ds. Ocen 2005-2008. (2) Sprawowanie funkcji pełnomocnika Dziekana ds. stypendiów na studiach zaocznych i doktoranckich. (3) Członek zespołu ds. promocji Wydziału Biologii. (4) Praca na utworzeniem i zorganizowaniem Wydziałowej Pracowni Skanowania 3D.
Nagrody i wyróżnienia: (1) 1999 - Nagroda PTA dla młodego pracownika naukowego za najlepszą publikację w piśmiennictwie antropologicznym, za pracę pt. "Linie Harrisa jako miernik reakcji morfologicznej na warunki życia: interpretacje, propozycje badawcze, kontrowersje", Przegląd Antropologiczny t.59. (2) 2008, 2009 i 2010 rok – Nagrody Dziekana Wydziału Biologii za prace na rzecz Wydziału.


doktor Marta Krenz-Niedbała Tel. 61 829-5911

Krenz-Niedbała Marta: ur. 02.01.1970, dr, adiunkt w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej Człowieka.
Magisterium: 1993, UAM, Hypoplazja szkliwa a stan rozwoju biologicznego osobnika.
Doktorat: 2000, UAM, Biologiczne i kulturowe skutki neolityzacji w populacjach ludzkich na ziemiach polskich.
Wiodące tematy badawcze: 1) Biologia populacji pradziejowych: ewolucyjny aspekt występowania wskaźników morfologicznych reakcji na warunki życia, szczególnie w odniesieniu do hypoplazji szkliwa, hypoplazja szkliwa jako miernik niekorzystnych oddziaływań środowiskowych i kulturowych. 2) Analiza stanu zdrowia i poziomu opieki zdrowotnej dzieci w średniowieczu na podstawie wyznaczników reakcji morfologicznych na warunki życia.
Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach antropologicznych: Polskie Towarzystwo Antropologiczne, Europejska Asocjacja Antropologiczna.
Stypendia, nagrody, wyróżnienia: nagroda za pracę doktorską.


doktor Anna Myszka Tel. 61 829-5729

Anna Myszka: ur. 15.10.1977, dr, adiunkt w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej Człowieka.
Magisterium: 2001, UAM, Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w populacji średniowiecznej z Cedyni, woj. zachodniopomorskie.
Praca doktorska: 2006, UAM, Rekonstrukcja budowy somatycznej człowieka na podstawie wybranych cech szkieletu.
Wiodące tematy badawcze: Kształt i wielkość ciała a szkieletowe wyznaczniki aktywności fizycznej w okresie średniowiecza.
Stypendia, nagrody, wyróżnienia: (1) Wyróżnienie prezentacji posterowej na XL Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Antropologicznego; Poznań 08.2005 r. Temat prezentacji posterowej: "Wyznaczniki stresu mięśniowo-szkieletowego - metodyka badań". (2) Intensive Course in Biological Anthropology Summer School; organizatorzy: Uniwersytet Karola w Pradze oraz European Anthropological Association; Praga 16-30.06.2007 r.doktor Anna Juras Tel. 61 829-5729

Anna Juras: adiunkt w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej Człowieka.


doktor Sylwia Łukasik Tel. 61 829-????

Sylwia Łukasik: ur. 17.02.1987, doktor, adiunkt w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej Człowieka.
Licencjat: 2009, UAM, Wyznaczniki stresu środowiskowego w średniowiecznej populacji dziecięcej z Ostrowa Lednickiego.
Magisterium: 2011, UAM, Analiza zaburzeń rozwoju osobniczego w populacji średniowiecznej i wczesnonowożytnej na podstawie oceny pojawiania się hipoplazji szkliwa.
Doktorat: 2015, UAM, Biologia europejskich Scytów: dynamika populacyjna i morfologiczne reakcje na warunki życia.
Stypendia, nagrody, wyróżnienia: 2010, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce.
Moja strona www: www.staff.amu.edu.pl/~lukasik.
magister Dawid Trzciński Tel. 61 829-????

Dawid Trzciński: magister w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej Człowieka.


doktor Anna Kubicka Tel. 61 848-7648

Anna Kubicka: ur. 18.06.1986, doktor, stały współpracownik Zakładu Biologii Ewolucyjnej Człowieka. Aktualne zatrudnienie: Zakład Zoologii UP.
Licencjat: 2009, UAM, Wykorzystanie metod antropologicznych w medycynie sądowej na przykładzie żebra.
Magisterium: 2012, UAM, Określanie płci na podstawie pomiarów pierwszego żebra.
Doktorat: 2016, UAM, Budowa, asymetria i dymorfizm płciowy stawu ramiennego w populacji średniowiecznej i współczesnej.
Stypendia, nagrody, wyróżnienia: (1) 07-10.2011, University of Primorska, Institute for Mediterranean Heritage (Słowenia), Sokrates Erasmus; (2) 03-05.2013, Masaryk University, Department of Anthropology (Republika Czeska), CEEPUS; (3) 17-20.11.2012, nagroda za prezentację na 6th International Conference of Young Naturalists.