Dynamika transportu fluwialnego górnej Parsêty jako odbicie funkcjonowania systemu zlewni

Dynamics of fluvial transport of the upper Parsêta River as a response of the catchment system

Andrzej Kostrzewski, Malgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliñski

Podziękowanie
Niniejsze opracowanie wykonane zostało w ramach projektu badawczego nr 6.6264.91.02 "Dynamika transportu fluwialnego Parsęty jako odbicie procesów ługowania i erozji gleb" finansowanego przez Komitet Badań Naukowych. Autorzy składają podziękowania Komitetowi Badań Naukowych za umożliwienie realizacji programu badawczego. Mgr Iwonie Piotrowskiej dziękujemy za opracowanie części pracy, dotyczącej struktury użytkowania ziemi w zlewni górnej Parsęty. Podziękowania składamy również prof. dr hab. Małgorzacie Gutry-Koryckiej, która była uprzejma zweryfikować przebieg wododziału zlewni górnej Parsęty, dzięki czemu było możliwe wprowadzenie w niniejszym opracowaniu nowej wartości powierzchni badanej zlewni i zlewni cząstkowych. Szczególnie serdeczne podziękowania przekazujemy pracownikom z Zakładu Geomorfologii Dynamicznej Instytutu Badań Czwartorzędu: dr. Alfredowi Stachowi, mgr mgr Jolancie Dzbanuszek, Grażynie Gałążewskiej, Dorocie Karmelicie, Dorocie Kędzi, Grażynie Michalskiej, Józefowi Szpikowskiemu oraz Grzegorzowi Tomczakowi za udział w pracach terenowych, laboratoryjnych oraz graficznych na różnych etapach realizacji programu badawczego.

Andrzej Kostrzewski, Malgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliñski

Poznań, w grudniu 1994
Acknowledgements
The present study has been prepared under the research project no. 6.6264.91.02 entitled "Dynamics of the Parsęta fluvial transport as a reflection of soil leaching and erosion", financed by the Committee for Scientific Research. The authors express their thanks to the Committee for making the implementation of the project possible. We thank M.Sc. Iwona Piotrowska for her work on the land-use pattern in the upper Parsęta catchment. We also gratefully acknowledge the help of Prof. Dr. Małgorzata Gutry-Korycka, who has been kind enough to reappraise the course of the divide delimiting the upper Parsęta drainage system, which has made it possible to give new figures for the areas of the catchment under analysis and its subcatchments. And last but not least, our heartfelt thanks are due to the workers of the Department of Dynamic Geomorphology of the Quaternary Research Institute: Dr. Alfred Stach, M.Sc. M.Sc. Jolanta Dzbanuszek, Grażyna Gałążewska, Dorota Karmelita, Dorota Kędzia, Grażyna Michalska, Józef Szpikowski and Grzegorz Tomczak, for their share in field, laboratory and graphic work at the various stages of the project implementation.

Andrzej Kostrzewski, Malgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliñski

Poznań, December 1994