Dynamika transportu fluwialnego górnej Parsêty jako odbicie funkcjonowania systemu zlewni

Dynamics of fluvial transport of the upper Parsêta River as a response of the catchment system

Andrzej Kostrzewski, Malgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliñski

References

 • Allen, J.R.L., 1965. A review of the origin and characteristics of recent alluvial sediments. Sedimentology, 5: 89-191.
 • Anderson, M.G., (Ed.), 1988. Modelling geomorphological systems. John Wiley & Sons, Chichester.
 • Anderson, M.G., Sambles, K.M., 1988. A review of the bases of geomorphological modelling. W: Modelling geomorphological systems, M.G. Anderson (Ed.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 1-32.
 • Ashley, G.M., 1978. Bedforms in the Pitt River, British Columbia. W: Fluvial sedimentology, A.D. Miall (Ed.). Can. Soc. Petrol. Geol., Calgary, Mem. 5: 88-104.
 • Babiński, Z., 1992. Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły. Prace Geogr. IGPZ PAN, 157.
 • Bajkiewicz-Grabowska, E., Mikulski, Z., 1984. Hydrogram wezbrania, jego podział genetyczny i podstawowe pojęcia. Przegl. Geofiz., 29(3): 333-343.
 • Bathurst, J.C., 1988. Flow processes and data provision for channel flow models. W: Modelling geomorphological systems, M.G. Anderson (Ed.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 127-152.
 • Bekker, W., 1988. Dynamika transportu fluwialnego w czasie wezbrań Parsęty w roku hydrologicznym 1986. Spraw. PTPN, 106: 134-137.
 • Bertallanffy, L., 1932. Theoretische Biologie. T.I. Borntraeger, Berlin.
 • Bertallanffy, L., 1984. Ogólna teoria systemów. PWN, Warszawa.
 • Biernat, T., Ciupa, T., 1992. Denudacja mechaniczna i chemiczna we wschodniej części pasa wyżyn południowopolskich. W: System denudacyjny Polski, A. Kotarba (Red.). Prace Geogr. IGPZ PAN, 155: 133-148.
 • Bogacki, M., Starkel, L., 1991. Typologia i regionalizacja procesów rzeźbotwórczych. W: Geografia Polski, Środowisko przyrodnicze, L. Starkel (Red.). PWN, Warszawa, s. 440-445.
 • Borowiec, S., Skrzyczyński, T, Kucharska, T., 1978. Migracja składników mineralnych z gleb Niziny Szczecińskiej. SzTN, Wydz. Nauk Przyr.-Roln., 47(1).
 • Box, G.E.P., Jenkins, G.M., 1983. Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. PWN, Warszawa.
 • Brański, J., 1968. Oznaczanie ilości unosin metodą wagową bezpośrednią przy użyciu sączków. Prace PIHM, 94: 13-21.
 • Brizga, S.O., Finlayson, B.L., 1994. Interactions between upland catchment and lowland rivers: an applied Australian case study. Geomorphology, 9: 189-201.
 • Bultot, F., Dupriez, G.L., 1976. Conceptual hydrological model for an average-sized catchment area, I. Concepts and relationships. J. Hydrol., 29: 251-272.
 • Buraczyński, J., Michalczyk, Z., 1973. Denudacja chemiczna w dorzeczu Białej Łady. Ann. UMCS, 27B: 127-138.
 • Buttle, J.M., 1994. Isotope hydrograph separations and rapid delivery of pre-event water from drainage basins. Prog. Phys. Geogr., 18(1): 16-41.
 • Cain, N., Thurman, E.M., 1990. Temporal and spatial variations in the solute content of an Alpine stream, Colorado Front Range. Geomorphology, 4: 55-72.
 • Calles, B., 1980. Fluvial transportation in the River Västerdalälven. Geogr. Ann., 62-A: 63-74.
 • Chapman, P.J., Reynolds, B., Wheater, H.S., 1993. Hydrochemical changes along stormflow pathways in a small moorland headwater catchment in mid-Wales, UK. J. Hydrol., 151: 241-265.
 • Chappell, N.A., Ternan, J.L., Williams, A.G., Reynolds, B., 1990. Preliminary analysis of water and solute movement beneath a coniferous hillslope in mid-wales, U.K. J. Hydrol., 116: 201-215.
 • Chełmicki, W., Kaszowski, L., Święchowicz, J., 1992. Zróżnicowanie i zmienność koncentracji materiału rozpuszczonego w zlewni Starej Rzeki. Z. Nauk. UJ, Prace Geogr., 88, 87-99.
 • Choiński, A., 1982. Hydrologic activity of Polish rivers. Quaest. Geogr., 8: 45-53.
 • Chorley, R.J., 1962. Geomorphology and general systems theory. U.S. Geol. Surv. Prof. Paper, 500-B.
 • Chorley, R.J., 1967. Models in geomorphology. W: Models in geography, R.J. Chorley, P. Haggett (Eds.). Methuen, London, s. 59-96.
 • Chorley, R.J., (Ed.), 1969a. Introduction to fluvial processes. Methuen, London.
 • Chorley, R.J., 1969b. Introduction to physical hydrology. Methuen, London.
 • Chorley, R.J., Kennedy, A., 1971. Physical geography, a systems approach. Prentice-Hall, London.
 • Ciupa, T., 1991. Transport materiału rozpuszczonego w zlewni Białej Nidy. WSP, Kielce.
 • Coleman, D.J., Scatena, F.N., 1986. Identification and evaluation of sediment sources. IAHS Publ., 159: 3-18.
 • Collins, M.B., 1981. Sediment yield studies of headwater catchments in Sussex, S.E. England. Earth Surf. Proc. Landf., 6: 517-539.
 • Corbel, J., 1959. Erosion en terrain calcaire. Ann. de Geogr., 336, 68: 97-120.
 • Costa, J.E., 1988. Rheologic, geomorphic and sedimentologic differentiation of water floods, hyperconcentrated flow, and debris flows. W: Flood geomorphology, V.R. Baker, R.C. Kochel, P.C. Patton (Eds.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 113-122.
 • Czetwertyński, E., Szuster, A., 1971. Hydrologia i hydraulika. PWSZ, Warszawa.
 • Dąbkowski, L., Skibiński, J., Żbikowski, A., 1982. Hydrauliczne podstawy projektów wodno-melioracyjnych. PWRiL, Warszawa.
 • De Roo, A.P.J., 1993. Modelling surface runoff and soil erosion in catchments using Geographical Information Systems; Validity and applicability of the ‘ANSWERS’ model in two catchments in the loess area of South Limburg (The Netherlands) and one in Devon (UK). Nederl. Geogr. Stud., 157.
 • Dethier, D.P., 1986. Weathering rates and the chemical flux from catchments in the Pacific Northwest, U.S.A. W: Rates of chemical weathering of rocks and minerals, S. M. Colman, D. P. Dethier (Eds.). Academic Press, New York, s. 503-530.
 • Dewalle, D.R., Swistock, B.R., Sharpe, W.E., 1988. Three-component tracer model for stormflow on a small Appalachian forested catchment. J. Hydrol., 104: 301-310.
 • Domagała, R., Pawlik-Dobrowolski, J., 1993. Znaczenie badań mokrego opadu zanieczyszczeń atmosferycznych w bilansie substancji chemicznych obiektu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - monitoring ekosystemów, A. Kostrzewski (Red.). Bibl. Monitor. Środ., Warszawa, s. 86-96.
 • Draper, N.R., Smith, H., 1973. Analiza regresji stosowana. PWN, Warszawa.
 • Duvigneaud, P., Denaeyer-De Smet, S., 1973. Biological cycling of minerals in temperate deciduous forest. W: Analysis of temperate forest ecosystems, D. E. Reichle (Ed.). Springer Verlag, Berlin, s. 199-256.
 • Duysings, J.J.H.M., 1986. The sediment supply by streambank erosion in a forested catchment. Z. Geomorph., Suppl.-Bd., 60: 233-244.
 • Dynowska, I., 1971. Typy reżimów rzecznych w Polsce. Z. Nauk. UJ, Prace Geogr., 28.
 • Edwards, A.M.C., 1973. The variation of dissolved constituents with discharge in some Norfolk Rivers. J. Hydrol., 18: 219-242.
 • Ewert, A., 1984. Opady atmosferyczne na obszarze Polski w przekroju rocznym. WSP, Słupsk.
 • Fal, B., 1965. Transport rumowiska unoszonego i rozpuszczonego na środkowej Wiśle oraz próba ustalenia ogólnej masy transportu w rejonie Warszawy. Prace PIHM, 88: 83-92.
 • Finlayson, B.L., 1978. Suspended solids transport in a small experimental catchment. Z. Geomorph., 22: 192-210.
 • Finlayson, B.L., 1979. Electrical conductivity: a useful technique in teaching geomorphology. J. Geogr. Higher Educ., 3: 68-87.
 • Florek, W., 1993. Antropopresja a holoceńskie i współczesne procesy fluwialne na obszarze środkowego Pomorza i Pobrzeża. W: Geoekosystem obszarów nizinnych, A. Kostrzewski (Red.). Ossolineum, Wrocław. Kom. Nauk. Prez. PAN "Człowiek i Środowisko", Z. Nauk., 6: 49-60.
 • Florek, W., Nadaczna, E., 1986. Zmiany biegu Parsęty i Wieprzy w ciągu ostatnich dwustu lat w świetle analizy materiałów kartograficznych. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 36(A): 33-52.
 • Forman, R.T.T., Gordon, M., 1986. Landscape ecology. John Wiley & Sons, New York.
 • Foster, I.D.L., 1979. Intra-catchment variability in solute response an East Devon example. Earth Surf. Proc., 4: 381-394.
 • Foster, I.D.L., 1980. Chemical yields in runoff, and denudation in a small arable catchment, East Devon, England. J. Hydrol., 47: 349-368.
 • Foster, I.D.L., 1987. Acid buffering in lowland forested ecosystems: a case study in Trent basin, UK. IAHS Publ., 167: 49-63.
 • Foster, I.D.L., Walling, D.E., 1978. The effects of the 1976 drought and autumn rainfall on stream solute levels. Earth Surf. Proc., 3: 393-406.
 • Froehlich, W., 1975. Dynamika transportu fluwialnego Kamienicy Nawojowskiej. Prace Geogr. IGPZ PAN, 114.
 • Froehlich, W., 1982. Mechanizm transportu fluwialnego i dostawy zwietrzelin w górskiej zlewni fliszowej. Prace Geogr. IGPZ PAN, 143.
 • Froehlich, W., 1992. Mechanizm erozji i transportu fluwialnego w zlewniach beskidzkich. W: System denudacyjny Polski, A. Kotarba (Red.). Prace Geogr. IGPZ PAN, 155: 171- 189.
 • Froehlich, W., Słupik, J., 1986. Rola dróg w kształtowaniu spływu i erozji w karpackich zlewniach fliszowych. Przegl. Geogr., 58: 67-87.
 • Gackowski, J., Jabłoński, Z., 1988. Z badań nad rekonstrukcja wahań poziomu wody jezior na Pomorzu środkowym w średniowieczu i czasach nowożytnych. W: Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior i mokradeł w Polsce, Z. Churski (Red.). UMK, Toruń, s. 58-63.
 • Gil, E., 1986. Rola użytkowania ziemi w przebiegu spływu powierzchniowego i spłukiwania na stokach fliszowych. Przegl. Geogr., 58(1-2): 51-65.
 • Głębocki, B., 1991. Zmiany użytkowania ziemi w rejonie Konina. W: Przemiany środowiska geograficznego obszaru Konin-Turek, W. Stankowski (Red.). Wyd. Nauk. UAM, Poznań, s. 219-232.
 • Gordon, N.D., McMahon, T.A., Finlayson, B.L., 1992. Stream hydrology. An introduction for ecologists. John Wiley & Sons, Chichester.
 • Gregory, K. J., 1987. River channels. W: Human activity and environmental processes, K.J. Gregory, D.E. Walling (Eds.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 207-235.
 • Gregory, K.J., Walling, D.E., 1973. Drainage basin: form and processes. Edward Arnold, London.
 • Gretener, B., 1994. The River Fyris. A study of fluvial transportation. UNGI Rapport, 87. Uppsala.
 • Grieve, I.C., Foster, I.D.L., Carter, A.D., 1984. Spatial and temporal variations in concentrations of three ions in solutions extracted from a woodland soil. Catena, 11: 305-312.
 • Grimshaw, D.L., Lewin, J., 1980. Source identification for suspended sediments. J. Hydrol., 47: 151-162.
 • Grześ, M., 1991. Zatory i powodzie zatorowe na dolnej Wiśle, mechanizmy i warunki. IGPZ PAN, Warszawa.
 • Haines, T.S., Lloyd, J.W., 1985. Controls on silica in groundwater environments in the United Kingdom. J. Hydrol., 81: 277-295.
 • Hakamata, T., Hirata, T., Muraoka, K., 1992. Evolution of land use and river water quality of the Tsukuba Mountains ecosystem, Japan. Catena, 19: 427-439.
 • Harriman, R., Gillespie, E., King, D., Watt, A.W., Christie, A.E.G., Cowan, A.A., Edwards, T., 1990. Short-term ionic responses as indicators of hydrochemical processes in the Allt a'Mharcaidh catchment, western Cairngorms, Scotland. J. Hydrol., 116: 267-285.
 • Haycock, N.E., Burt, T.P., 1993. The sensitivity of rivers to nitrate leaching: the effectiveness of near-stream land as a nutrient retention zone. W: Landscape sensitivity, D.S.G. Thomas, R.J. Allison (Eds.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 261-272.
 • Hem, J.D., 1970. Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water. US Geol. Surv. Wat. Sup. Paper, 1473.
 • Hey, R.D., 1988. Mathematical models of channel morphology. W: Modelling geomorphological systems, M.G. Anderson (Ed.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 99-125.
 • Hickin, E.J., 1981. River channels dynamics: retrospect and prospect. Discuss. Paper, 11. Simon Fraser Univ., Burnaby.
 • Hirata, T., Muraoka, K., 1988. Seasonal change of streamwater chemistry in Tsukuba experimental forested land. Jap. J. Limnol., 49(1): 1-9.
 • Hirata, T., Muraoka, K., 1991. Chemical changes with water migration in a forest ecosystem. Verh. Int. Verein Limnol., 24: 2035-2039.
 • Hooper, R.P., Christophersen, N., Peters, N.E., 1990. Modelling streamwater chemistry as a mixture of soilwater end-members - an application to the Panola Mountain catchment, Georgia, U.S.A. J. Hydrol., 116: 321-343.
 • Horton, R.E., 1945. Erosional development of streams and their drainage basins; hydrological approach to quantitative morphology. Bull. Geol. Soc. Am., 56: 275-370.
 • Hryniewicz, R., Przybylska, G., 1993. Zanieczyszczenie opadów atmosferycznych w Polsce. W: Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych, I. Dynowska (Red.). Prace Geogr. IGPZ PAN, 158: 13-52.
 • Huntington, T.G., Hooper, R.P., Aulenbach, B.T., 1994. Hydrologic processes controlling sulfate mobility in a small forested watershed. Wat. Resour. Res., 30(2): 283-295.
 • Ikeda, H., 1970. On the longitudinal profiles of the Asake, Mitaki and Utsube rivers, Mie prefecture. Geogr. Rev. Japan, 43: 148-159.
 • Imeson, A.C., Verstraten, J.M., 1981. Suspended solids concentrations and river water chemistry. Earth Surf. Proc. Landf., 6: 251-263.
 • Janiga, S., 1972. Morfologiczne skutki zmian użytkowania terenu na przykładzie okolic Jaślisk. Czas. Geogr., 43(2): 197-203.
 • Janiszewski, F., 1988. Wskazówki dla posterunków meteorologicznych. IMGW, Warszawa.
 • Jaworska, M., 1968. Erozja chemiczna i denudacja zlewni rzek Wieprza i Pilicy. Prace PIHM, 95: 29-47.
 • Jones, H.G., Stein, J., 1990. Hydrogeochemistry of snow and snowmelt in catchment hydrology. W: Process studies in hillslope hydrology, M.G. Anderson, T.P. Burt (Eds.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 255-297.
 • Kaniecki, A., 1976. Dynamika rzeki w świetle osadów trzech wybranych odcinków rzeki. Prace Kom. Geogr.-Geol. PTPN, 17.
 • Karczewski, A., 1989. Morfogeneza strefy marginalnej fazy pomorskiej na obszarze lobu Parsęty w vistulianie (Pomorze Środkowe). UAM, Geografia, 44.
 • Karwowski, A., 1963. Opady o większym stopniu wydajności występujące w Polsce w okresie 1954-1958. Prace PIHM, 77.
 • Kasiski, F., 1869. Die Pfahlbauten in dem ehemaligen Perssanzig See bei Neustetin. B.S. (A.F.), 23: 77-102.
 • Kaszowski, L., 1975. Morfodynamika koryta potoku Białego w Tatrach. Folia Geogr., 9: 5-41.
 • Kaszowski, L., 1976. Morfodynamiczna charakterystyka dorzecza Białej Dunajcowej. Stud. Ośr. Dok. Fizjogr., 5: 45-58.
 • Kaszowski, L., Kotarba, A., 1970. Wpływ katastrofalnych wezbrań na przebieg procesów fluwialnych. Prace Geogr. IG PAN, 80.
 • Kern, H, 1990. Współczesne przemiany chemiczne w glebach użytkowanych rolniczo. W: Współczesne przemiany rzeźby Polski południowo-wschodniej, M. Bogacki (Red.). Prace Geogr. IGPZ PAN, 153: 43-58.
 • Klein, M., 1984. Anti-clockwise hysteresis in suspended sediment concentration during individual storms: Holbeck catchment, Yorkshire, England. Catena, 11: 251-257.
 • Knighton, A.D., 1984. Fluvial forms and processes. Edward Arnold. London.
 • Kodama, Y., 1994. Downstream changes in the lithology and grain size of fluvial gravels, the Watarase River, Japan: evidence of the role of abrasion in downstream fining. J. Sediment. Res., A64(1): 68-75.
 • Kondracki, J., 1978. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
 • Kostrzewski, A., 1970. Uziarnienie i obróbka współczesnych aluwiów Bobru jako wyraz dynamiki rzecznego środowiska sedymentacyjnego. Prace Kom. Geogr.-Geol. PTPN, 8(4).
 • Kostrzewski, A., 1975. Granulometria zwietrzelin granitowych obszarów górskich Europy. UAM, Geografia, 9.
 • Kostrzewski, A., 1986. Zastosowanie teorii funkcjonowania geosystemu do współczesnych środowisk morfogenetycznych obszarów nizinnych Polski Północno-Zachodniej. Spraw. PTPN, 103: 26-28.
 • Kostrzewski, A., 1993a. Geoekosystem obszarów nizinnych. Koncepcja metodologiczna. W: Geoekosystem obszarów nizinnych, A. Kostrzewski (Red.). Ossolineum, Wrocław. Kom. Nauk. Prez. PAN "Człowiek i Środowisko", Z. Nauk., 6: 11-17.
 • Kostrzewski, A., 1993b. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, stan prac, etapy realizacji. W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce, wybrane problemy, A. Kostrzewski (Red.). Bibl. Monitor. Środ., Warszawa, s. 11-18.
 • Kostrzewski, A., Dzbanuszek, J., Stach, A., Szpikowski, J., 1994. Dalęcińska Morena Kemowa - propozycja ochrony krajobrazu. W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Stacja Bazowa Storkowo, A. Kostrzewski (Red.). Bibl. Monitor. Środ., Warszawa, s. 213-246.
 • Kostrzewski, A., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1989. Morphologic effects of heavy rainfall (25 May 1983) over relief features of the scarpland in the middle Parsęta valley, west Pomerania, Poland. Quaest. Geogr., Spec. Iss., 2: 101-110.
 • Kostrzewski, A., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1992a. Wpływ procesów katastrofalnych na funkcjonowanie współczesnego systemu denudacyjnego obszarów młodoglacjalnych - Pomorze Zachodnie. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 43: 55-82.
 • Kostrzewski, A., Klimczak, R., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1992b. Extreme rainfalls and their influence on functioning of the present-day denudative system in a young glacial region, West Pomerania. Quaest. Geogr., Spec. Iss., 3: 97-113.
 • Kostrzewski, A., Mazurek, M., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1992. Hydrochemiczna interpretacja przepływów wezbraniowych w zlewniach młodoglacjalnych. W: Metody hydrochemiczne w geomorfologii dynamicznej, Wybrane problemy, A. Kostrzewski, M. Pulina (Red.). Prace Nauk. UŚ, 1254: 127-142.
 • Kostrzewski, A., Mazurek, M., Tomczak, G., Zwoliński, Zb., 1994. Geoekosystem jeziora Czarnego, zlewnia górnej Parsęty. W: Zintegrowany Monitoring środowiska Przyrodniczego, Stacja Bazowa Storkowo. Bibl. Monitor. Środ., Warszawa, s. 187-211.
 • Kostrzewski, A., Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 1991. Reżim transportu fluwialnego a charakter procesów denudacyjnych w zlewni górnej Parsęty. I Zjazd Geomorfolgów Polskich, Poznań, s. 61-62.
 • Kostrzewski, A., Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 1992. Uwarunkowania sezonowej zmienności składu chemicznego wód górnej Parsęty (Pomorze Zachodnie). W: V Konf. Nauk. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. UŁ, Łódź, s. 52-53.
 • Kostrzewski, A., Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 1993. Sezonowa zmienność składu chemicznego wód górnej Parsęty (Pomorze Zachodnie) jako odzwierciedlenie funkcjonowania systemu zlewni. W: Geoekosystem obszarów nizinnych, A. Kostrzewski (Red.). Ossolineum, Wrocław. Kom. Nauk. Prez. PAN "Człowiek i Środowisko", Z. Nauk., 6: 79-99.
 • Kostrzewski, A., Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 1994. Monitoring hydrologiczny i hydrochemiczny w Stacji Geoekologicznej w Storkowie. W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Stacja Bazowa Storkowo, A. Kostrzewski (Red.). Bibl. Monitor. Środ., Warszawa, s. 45-68.
 • Kostrzewski, A., Pulina, M., (Red.), 1992. Metody hydrochemiczne w geomorfologii dynamicznej, Wybrane problemy. Prace Nauk. UŚ, 1254. UŚ, UAM, Katowice.
 • Kostrzewski, A., Stach, A., 1992. Uwarunkowania zmienności czasowej koncentracji substancji rozpuszczonych w mikrozlewniach (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie). W: Metody hydrochemiczne w geomorfologii dynamicznej, Wybrane problemy, A. Kostrzewski, M. Pulina (Red.). Prace Nauk. UŚ, 1254: 143-167.
 • Kostrzewski, A., Stach, A., Szpikowski, J., 1994. Monitoring meteorologiczny w Stacji Geoekologicznej w Storkowie w latach 1987-1993. W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Stacja Bazowa Storkowo, A. Kostrzewski (Red.). Bibl. Monitor. Środ., Warszawa, s. 21-44.
 • Kostrzewski, A., Stach, A., Zwoliński, Zb., 1994. Transport of suspended load in the Parsęta River during the flash flood of June 1988, Poland. Geogr. Polon., 63.
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1984. Morfodynamika koryta górnej Parsęty w rocznym cyklu obserwacyjnym: wstępne wyniki badań. Spraw. PTPN, 100: 145-149.
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1985a. Chemical denudation rate in the upper Parsęta catchment, Western Pomerania: research methods and preliminary results. Quaest. Geogr., Spec. Iss., 1: 121-138.
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1985b. Kartowanie morfologiczne brzegów koryt rzecznych na przykładzie Parsęty: propozycja sygnatury. Spraw. PTPN, 101: 32-41.
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1986a. Zmiany koncentracji substancji chemicznych w profilu podłużnym górnej Parsęty. Spraw. PTPN, 103: 36-39.
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1986b. Relacje między wielkością spływu jonowego a tempem denudacji chemicznej. Spraw. PTPN, 103: 39-42.
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1986c. Znaczenie składników chemicznych pochodzenia atmosferycznego w badaniach denudacji chemicznej. Spraw. PTPN, 103: 43-45.
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1986d. Chemizm wód zlewni górnej Parsęty w roku 1982. Spraw. PTPN, 103: 29-32.
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1986e. Zmienność obróbki ziarn kwarcowych materiału dennego w powiązaniu ze strefami morfodynamicznymi dna koryta górnej Parsęty. Spraw. PTPN, 103: 33-35.
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1987. Chemizm wód zlewni górnej Parsęty - 1983/1984. Spraw. PTPN, 104: 79-82.
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1988a. Koncentracja i ładunek materiału zawieszonego i rozpuszczonego w zlewniach cząstkowych dorzecza górnej Parsęty w roku hydrologicznym 1986. Spraw. PTPN, 105: 51-54.
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1988b. Uwarunkowania zmienności sezonowej chemizmu wód rzecznych zlewni górnej Parsęty w roku hydrologicznym 1986. Spraw. PTPN, 106: 35-38.
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1988c. Chemizm wód zlewni górnej Parsęty w roku hydrologicznym 1986. Spraw. PTPN, 105: 47-50.
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1990. Denudacja chemiczna i mechaniczna w zlewni górnej Parsęty w roku hydrologicznym 1986. Dok. Geogr., 1: 13-30.
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1992a. Udział denudacji chemicznej i mechanicznej we współczesnym systemie geomorficznym górnej Parsęty (Pomorze Zachodnie). W: System denudacyjny Polski, A. Kotarba (Red.). Prace Geogr. IGPZ PAN, 155: 11-45.
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., 1992b. Denudacja chemiczna w zlewniach młodoglacjalnych: zlewnia górnej Parsęty, rok hydrologiczny 1987. W: Metody hydrochemiczne w geomorfologii dynamicznej, Wybrane problemy, A. Kostrzewski, M. Pulina (Red.). Prace Nauk. UŚ, 1254: 106-126.
 • Kotarba, A., 1970. Investigations of contemporaneous morphogenetic processes in the Western Tatra Mts. Stud. Geomorph. Carp.-Bal., 4: 159-169.
 • Krawczyk, W.E., 1992. Metody terenowej analityki wód krasowych. W: Metody hydrochemiczne w geomorfologii dynamicznej, Wybrane problemy. A. Kostrzewski, M. Pulina (Red.). Prace Nauk. UŚ, 1254: 65-83.
 • Krygowski, B., 1964. Graniformametria mechaniczna. Teoria, zastosowanie. Prace Kom. Geogr.-Geol. PTPN, 2(4).
 • Krzemień, K., 1976. Współczesna dynamika koryta potoku Konina w Gorcach. Folia Geogr., 10: 87-122.
 • Krzemień, K., 1982. Removal of dissolved material from the Starorobociański Stream crystallins catchment basin (The Western Tatra Mts.). Stud. Geomorph. Carp.-Bal., 15: 71-80.
 • Krzemień, K., 1991. Dynamika wysokogórskiego systemu fluwialnego na przykładzie Tatr Zachodnich. Rozpr. habil. 215. UJ, Kraków.
 • Krzemień, K., Święchowicz, J., 1992. Zróżnicowanie i zmienność koncentracji zawiesiny w zlewni Starej Rzeki. Z. Nauk. UJ, Prace Geogr., 88: 71-86.
 • Langbein, W.B., 1963. Theoretical analysis of the hydraulic geometry in the downstream direction. W: Hydraulic geometry of a small tidal estuary, R.M. Myrick, L.B. Leopold (Eds.). US Geol. Surv. Prof. Paper, 422-B: 15-17.
 • Leopold, L.B., (Ed.), 1967. Field methods for the study of slope and fluvial processes. Rev. Geomorph. Dyn, 17.
 • Leopold, L.B., Langbein, W.B., 1962. The concept of entropy in landscape evolution. US Geol. Surv. Prof. Paper, 500-A.
 • Leopold, L.B., Wolman M.G., 1957. River channel patterns: braided, meandering and straight. US Geol. Surv. Prof. Paper, 282-B.
 • Leopold, L.B., Wolman, M.G., 1960. River meanders. Bull. Geol. Soc. Am., 71: 769-794.
 • Leopold, L.B., Wolman, M.G., Miller, J.P., 1964. Fluvial processes in geomorphology. W.H. Freeman & Co., San Francisco.
 • Li, R.-M., 1979. Water and sediment routing from watersheds. W: Modelling of rivers, H.W. Shen (Ed.). John Wiley & Sons, New York, s. 9-1 - 9-88.
 • Lindeman, R.L., 1942. The trophic-dynamic aspect of ecology. Ecology, 23: 399-418.
 • Łajczak, A., 1989. Zróżnicowanie transportu zawiesiny w karpackiej części dorzecza Wisły. Dok. Geogr., 5.
 • Macioszczyk, A., 1987. Hydrogeochemia. Wyd. Geol. Warszawa.
 • Maizels, J.K., 1983. Proglacial channel systems: change and thresholds for change over long, intermediate and short time-scale. W: Modern and ancient fluvial systems, J.D. Collinson, J. Lewin (Eds.). Spec. Publs IAS, 6: 219-227.
 • Maksiak, S., Mróz, W.J., 1978. Czwartorzęd środkowej części Pojezierza Pomorskiego. Biul. Inst. Geol., 300: 97-152.
 • Mark, D.M., 1988. Network models in geomorphology. W: Modelling geomorphological systems, M.G. Anderson (Ed.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 73-97.
 • Markowicz, M., Pulina, M., 1979. Ilościowa półmikroanaliza chemiczna wód w obszarach krasu węglanowego. Prace Nauk. UŚ, 289.
 • Maruszczak, H., 1984. Spatial and temporal differentiation of fluvial sediment yield in the Vistula river basin. Geogr. Polon., 50: 253-269.
 • Maruszczak, H., 1990. Denudacja chemiczna. W: Współczesne przemiany rzeźby Polski południowo-wschodniej, M. Bogacki (Red.). Prace Geogr. IGPZ PAN, 153: 23-41.
 • Maruszczak, H., 1991. Denudacja chemiczna. W: Geografia Polski, Środowisko przyrodnicze. L. Starkel (Red). PWN, Warszawa, s. 413-416.
 • Maruszczak, H., Rodzik, J., Świeca, A., 1992. Denudacja mechaniczna i chemiczna we wschodniej części pas wyżyn południowopolskich (rzeczny odpływ zawiesin i roztworów). W: System denudacyjny Polski, A. Kotarba (Red.). Prace Geogr. IGPZ PAN, 155: 105-131.
 • Mazurek, M., w druku. Zjonizowana krzemionka w wodach górnej Parsęty. Spraw. PTPN.
 • Miller, J.P., 1958. High mountain streams; effects of geology on channel characteristics and bed material. New Mexico State Bureau of Mines and Mineral Resour., Memoir 4.
 • Mitchell, D.J., 1990. The use of vegetation and land use parameters in modelling catchment sediment yields. W: Vegetation and erosion, J.B. Thornes (Ed.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 289-316.
 • Młynarczyk, Z., 1985. Rola wielkości i kształtu ziarna w transporcie fluwialnym, Prace Kom. Geogr.-Geol. PTPN, 21.
 • Mocek, A., 1993. Pokrywa glebowa zlewni górnej Parsęty. W: Geoekosystem obszarów nizinnych, A. Kostrzewski (Red.). Ossolineum, Wrocław. Kom. Nauk. Prez. PAN "Człowiek i Środowisko", Z. Nauk., 6: 137-152.
 • Naden, P.S., 1988. Models od sediment transport in natural streams. W: Modelling geomorphological systems, M.G. Anderson (Ed.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 217-258.
 • Odum, E.P., 1969. The strategy of ecosystem development. Science, 164: 262-270.
 • Osterkamp, W.R., Lane, L.J., Foster, G.R., 1983. An analytical treatment of channel-morphology relations. US Geol. Surv. Prof. Paper, 1288.
 • Paszyński, J., 1984. Główne cechy klimatu. W: Pobrzeże Pomorskie, B. Augustowski (Red.). Ossolineum, Wrocław, s. 169-187.
 • Patton, P.C., 1988. Drainage basin morphometry and floods. W: Flood geomorphology, V.R. Baker, R.C. Kochel, P.C. Patton (Eds.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 51-64.
 • Pearce, A.J., Stewart, M.K., Sklash, M.G., 1986. Storm runoff generation in humid headwater catchments, 1. Where does the water come from? Water Resour. Res., 22: 1263-1272.
 • Perez-Trejo, F., 1993. Landscape response units: process-based self-organising systems. W: Landscape ecology and geographic information system, R. Haines-Young, D.R. Green, S. Cousins (Eds.). Taylor & Francis, London, s. 87-98.
 • Petch, J.R., Kolejka, J., 1993. The tradition of landscape ecology in Czechoslovakia. W: Landscape ecology and geographic information system, R. Haines-Young, D.R. Green, S. Cousins (Eds.). Taylor & Francis, London, s. 39-56.
 • Phillips, J.D., 1992. Delivery of upper-basin sediment to the lower Neuse River, North Carolina, U.S.A. Earth Surf. Proc. Landf., 17: 699-709.
 • Phillips, R.P., 1988. Relationship between glacial and streamwater chemistry in an area receiving acid deposition. J. Hydrol., 101: 263-273.
 • Pickup, G., 1988. Hydrology and sediment models. W: Modelling geomorphological systems, M.G. Anderson (Ed.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 153-215.
 • Piotrowska, I., w druku. Zmiany użytkowania powierzchni na obszarze zlewni górnej Parsęty w latach 1830-1990. Spraw. PTPN.
 • Prawdzic, K., 1962. Zarys klimatu rolniczego województwa koszalińskiego. STN, Wydz. Nauk Przyr.-Rol., 12(1).
 • Prusinkiewicz, Z., Bednarek, R., 1991. Gleby. W: Geografia Polski, Środowisko przyrodnicze, L. Starkel (Red.). PWN, Warszawa, s. 387-412.
 • Reynolds, B., Hornung, M., Stevens, P.A., 1987. Solute budgets and denudation rate estimates for a mid-Wales catchment. Catena, 14: 13-23.
 • Richards, K.S., 1982. Rivers: form and process in alluvial channels. Methuen. London.
 • Rieger, W.A., Olive, L.J., Gippel, C.J., 1988. Channel sediment behaviour as a basis for modelling delivery processes. IAHS Publ., 174: 541-548.
 • Robson, A.J., Neal, C., Hill, S., Smith, C.J., 1993. Linking variations in short- and medium-term stream chemistry to rainfall inputs - some observations at Plynlimon, mid-Wales. J. Hydrol., 144: 291-310.
 • Rochelle, B.P., Lift, C.I., Campbell, W.G., Cassell, D.L., Church, M.R., Nusz, R.A., 1989. Regional relationships between geomorphic/hydrologic parameters and surface water chemistry relative to acidic deposition. J. Hydrol., 112: 103-120.
 • Saunders, J., Young, A., 1983. Role of surface processes on slopes, slope retreat and denudation. Earth Surf. Proc., 8(5): 473-501.
 • Schumm, S. A., 1960. The shape of alluvial channels in relation to sediment type. US Geol. Surv. Prof. Paper, 352-B.
 • Schumm, S. A., 1977. The fluvial system. John Wiley & Sons, New York.
 • Schumm, S. A., 1980. Some applications of the concept of geomorphic thresholds. W: Thresholds in geomorphology, D.R. Coates, J.D. Vitek (Eds.). George Allen and Unwin, London, s. 473-485.
 • Selby, M.J., 1974. Rates of denudation. New Zealand J. Geogr., 56: 1-14.
 • Seyler, P., Olivry, J.C., Nkamdjou, L., 1993. Hydrogeochemistry of the Ngoko River, Cameroon: chemical balances in a rainforest equatorial basin. IAHS Publ., 216: 87-105.
 • Simons, D.B., Ward, T.J., Li, R.M., 1979. Sediment sources and impact in the fluvial system. W: Modelling of rivers, H.W. Shen (Ed.). John Wiley & Sons, New York, s. 7-1 - 7-27.
 • Singh, V.P., 1988. Stochastic models of sediment yield. W: Modelling geomorphological systems, M.G. Anderson (Ed.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 259-285.
 • Sklash, M. G., Stewart, M. K., Pearce, A.J., 1986. Storm runoff generation in humid headwater catchments, 2, A case study of hillslope and low-order stream response. Wat. Resour. Res., 22: 1273-1282.
 • Slaymaker, O., Rapp, A., Dunne, T., (Eds.), 1978. Field experimentation and geomorphological problems. Z. Geomorph., Suppl.-Bd., 29.
 • Słupik, J., 1986. Ocena metod badań roli użytkowania ziemi w przebiegu spływu wody i erozji gleb w Karpatach. Przegl. Geogr., 58(1-2): 41-50.
 • Stach, A., 1988. Przebieg transportu substancji rozpuszczonych i zawiesin w trakcie wezbrania opadowego w dwóch zlewniach dorzecza Parsęty. Spraw. PTPN, 106: 24-28.
 • Stach, A., 1992. Pomiar przepływu wody metodą konduktometryczną w profilach nieustabilizowanych małych cieków nizinnych. W: Metody hydrochemiczne w geomorfologii dynamicznej, Wybrane problemy. A. Kostrzewski, M. Pulina (Red.). Prace Nauk. UŚ, 1254: 84-105.
 • Stach, A., 1993. Uwarunkowanie i funkcjonowanie procesów denudacji chemicznej i ich wpływ na morfodynamikę stoków mikrozlewni na obszarze młodoglacjalnym (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie). Bibl. Gł. UAM, Poznań.
 • Starkel, L., 1972. Charakterystyka rzeźby Polskich Karpat (i jej znaczenie dla gospodarki ludzkiej). Probl. Zagosp. Ziem Gór., 10: 75-150.
 • Starkel, L., 1988. Historia dolin rzecznych w holocenie. Wszechnica PAN. Ossolineum, Wrocław, s. 87-107.
 • Stryjakiewicz, T., 1994. Osadnictwo, ludność i pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarze zlewni górnej Parsęty. W: Zintegrowany Monitoring środowiska Przyrodniczego, Stacja Bazowa Storkowo. Bibl. Monitor. Środ., Warszawa, s. 119-146.
 • Sutherland, R.A., Bryan, R.B., 1991. Sediment budgeting: a case study in the Katorin drainage basin, Kenya. Earth Surf. Proc. Landf., 16: 383-398.
 • Suzuki, K., 1984. Variation in the concentration of chemical constituents of a stream water during the snowmelt season. Geogr. Reports, Tokyo Metropol. Univ., 19: 137-148.
 • Swank, B., 1986. Biological control of solute losses from forest ecosystem. W: Solute Processes, S.T. Trudgill (Ed.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 85-139.
 • Swift, Jr., L.W., Cunningham, G.B., Douglass, J.E., 1988. Climatology and hydrology. W: Forest hydrology and ecology at Coweeta, W.T. Swank, D.A. Crossley, Jr. (Eds.). Ecol. Stud., 66: 35-55.
 • Tanaka, T., Marui, A., Yasuhara, M., Takayama, S., 1983. Reconnaissance study on suspended sediment discharge during a storm event. Ann. Rept., Inst. Geosci., Univ. Tsukuba, 9: 32-35.
 • Ternan, J.L., Murgatroyd, A.L., 1984. The role of vegetation in baseflow suspended sediment and specific conductance in granite catchments, S.W. England. Catena, Suppl., 5: 51-62.
 • Thorne, C.R., 1990. Effects of vegetation on riverbank erosion and stability. W: Vegetation and erosion, J.B. Thornes (Ed.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 125 - 144.
 • Tlałka, A., 1967. Chemizm wody rzeki Rudawy i jego zmiany w ciągu roku. Przegl. Geogr., 33: 553-576.
 • Trafas, K., 1975. Changes of the Vistula river bed east of Cracow in light of archival maps and photointerpretation. Z. Nauk. UJ, Prace Geogr., 40.
 • Tricart, J., 1960. Zagadnienia geomorfologiczne. PWN, Warszawa.
 • Trudgill, S.T., 1985. Field observations of limestone weathering and erosion in the Malham District, north Yorkshire. Field Stud., 6: 201-236.
 • Trudgill, S.T., 1986. Introduction. W: Solute Processes, S.T. Trudgill (Ed.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 1-14.
 • Walling, D.E., 1974. Suspended sediment and solute yields from a small catchment prior to urbanization. Inst. Br. Geogr., Spec. Publ., 6: 169-192.
 • Walling, D.E., 1983. The sediment delivery problem. J. Hydrol., 65: 209-237.
 • Walling, D.E., 1990. Linking the field to the river: sediment delivery from agricultural land. W: Soil erosion on agricultural land, J. Boardman, I.D.L. Foster, J.A. Dearing (Eds.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 129-152.
 • Walling, D.E., Kane, P., 1984. Suspended sediment properties and their geomorphological significance. W: Catchment experiments in fluvial geomorphology, T.P. Burt, D.E. Walling (Eds.). Geo Books, Norwich, s. 311-334.
 • Walling, D.E., Webb, B.W., 1978. Mapping solute loadings in an area of Devon, England. Earth Surf. Proc., 3: 85-99.
 • Walling, D.E., Webb, B.W., 1981. Water quality. W: British rivers, J. Lewin (Ed.). George Allen and Unwin, London, s. 126-169.
 • Walling, D.E., Webb, B.W., 1982. Sediment availability and the prediction of storm-period sediment yields. IAHS Publ., 137: 327-337.
 • Walling, D.E., Webb, B.W., 1983. The dissolved loads of rivers: a global overview. IAHS Publ., 141: 3-20.
 • Walling, D.E., Webb, B.W., 1986. Solutes in river systems. W: Solute processes, S. T. Trudgill (Ed.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 255-327.
 • Ward, R.C., 1984. On the response to precipitation of headwater streams in humid areas. J. Hydrol., 74: 171-189.
 • Webb, B.W., 1976. Solute concentrations in the baseflow of some Devon streams. Rep. Trans. Devon. Ass., 108, 127-145.
 • Webb, B.W., Davis, S., Keller, H.M., 1986. Hysteresis in stream solute behaviour. W: International Geomorphology, Part 1, V. Gardiner (Ed.). John Wiley & Sons, Chichester.
 • Webb, B.W., Walling, D.E., 1982. The magnitude and frequency characteristics of fluvial transport in a Devon drainage basin and some geomorphological implications. Catena, 9: 9-23.
 • Webb, B.W., Walling, D.E., 1983. Stream solute behaviour in the River Exe basin, Devon, UK. IAHS Publ., 141: 153-169.
 • Webb, B.W., Walling, D.E., 1984. Magnitude and frequency characteristics of suspended sediment transport in Devon rivers. W: Catchment experiments in fluvial geomorphology, T.P. Burt, D.E. Walling (Eds.). Geo Books, Norwich, s. 399-415.
 • Welc, A., 1980. Wpływ opadów na wielkość denudacji chemicznej w obszarze górskim na przykładzie badań w zlewni Bystrzanki. Z. Probl. Post. Nauk Roln., 235: 307-318.
 • Welc, A., 1985. Zmienność denudacji chemicznej w Karpatach fliszowych (na przykładzie zlewni Potoku Bystrzanka). Dok. Geogr., 5.
 • Wels, C., Cornett, R.J., Lazerte, B.D., 1991. Hydrograph separation: a comparison of geochemical and isotopic tracers. J. Hydrol., 12: 253-274.
 • Werritty, A., 1992. Downstream fining in a gravel-bed river in southern Poland: lithologic controls and the role of abrasion. W: Dynamics of gravel-bed rivers, P. Billi, R.D. Hey, C.R. Thorne, P. Tacconi (Eds.). John Wiley & Sons, Chichester, s. 333-346.
 • Wilamski, J., 1978. Erozja chemiczna zlewni Słupi. Mat. Bad. IMGW, Ser.: Gosp. Wodna i Ochr. Wód. Warszawa.
 • Williams, A.G., Ternan, J.L., Kent, M., 1987. The impact of conifer afforestation on water quality in an upland catchment in southwest England. IAHS Publ., 167: 451-461.
 • Wolman, M.G., 1955. The natural channel of Brandywine Creek, Pensylwania, US Geol. Surv. Prof. Paper, 271.
 • Wolman, M.G., 1977. Changing needs and opportunities in the sediment field. Wat. Resour. Res., 13: 50-54.
 • Wolman, M.G., Leopold, L.B., 1957. River flood plains: Some observations on their formation. US Geol. Surv. Prof. Paper, 282-C.
 • Wolman, M.G., Miller J.P., 1960. Magnitude and frequency of forces in geomorphic processes. J. Geol., 68: 54-74.
 • Woś, A., 1977. Zarys struktury sezonowej klimatu Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego. UAM, Geografia, 15.
 • Zavoianu, I., 1985. Morphometry of drainage basins. Develop. Wat. Sci., 20.
 • Ziętara, T., 1968. Rola gwałtownych ulew i powodzi w modelowaniu rzeźby Beskidów. Prace Geogr. IG PAN, 60.
 • Zonneveld, I.S., 1979. Land evaluation and landscape science. Int. Inst. Aerial Surv. Earth Sci.. Enschede.
 • Zwoliński, Zb., 1986. Kooperacja przepływowa jako miernik zmian reżimu rzecznego. W: Hydrologia regionalna i procesy hydrologiczne w zlewniach, A. Kaniecki (Red.). Mat. Ogólnopol. Konf. Hydrograf., Poznań, s. 221-225.
 • Zwoliński, Zb., 1988. Metody badań erozji bocznej w korytach rzecznych: przegląd i zastosowane techniki na Parsęcie. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 38: 179-212.
 • Zwoliński, Zb., 1989. Geomorficzne dostosowywanie się koryta Parsęty do aktualnego reżimu rzecznego. Dok. Geogr., 3-4.
 • Zwoliński, Zb., 1992. Sedimentology and geomorphology of overbank flows on meandering river floodplains. W: Floodplain Evolution, R. Brakenridge, J. Hagedorn (Eds.). Geomorphology, Spec. Iss., 4(6): 367-379.
 • Zwoliński, Zb., 1993. Dynamics of bed load transport in the Parsęta River channel, Poland. W: Alluvial sedimentation, M. Marzo, C. Puigdefabregas (Eds.). Spec. Publ. IAS, 17: 77-87.
 • Previous Contents